Liturgie zondag 16 september 2018

Liturgie voor de Startdienst met als thema: ‘Een goed gesprek’.

Zondag 16 september 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Lector: Anke Bos
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Koos Akkerman
M.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster

Orgelspel                  

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van toenadering: Lied 333 (1e keer: Cant, 2e keer: allen)

Aanvangslied: Lied 281(in wisselzang)

Gebed om ontferming met lied 833

1 Cantorij: Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

2 Allen:  Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Glorialied: Gezang 216

1 Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen,
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Voor deze dingen moet ik U danken,
want zij ontspringen uw eerste woord.

2 Zoet is de regen hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3 lk vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

Introductie en gezamenlijk uitwerking van het thema: Een goed gesprek

Ontmoeting

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.
Je moet geen doel voor ogen hebben
en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.
Je moet niet alles willen verklaren
voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.
Je moet je zelf in de ander durven zien
zonder in die ander te verdwijnen.
Het kan opeens, zomaar voor je staan
het lijkt op iets om uit de weg te gaan.
Dat is het vreemde van geluk.
Je maakt het waar of je maakt het stuk
het kan jou bedreigen
het kan je behoeden
maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Stef Bos

 

Lezing uit de profeten: Jesaja 45 : 20-25

Zingen: Lied 791

Evangelielezing: Marcus  9 : 14-29

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                                

Orgelspel       

Zingen: Lied 695 (Cantorij:  1 en 3;  allen: 2, 4 en 5)

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Welkom in de kerk!   aan Birte en Coen

Bagage voor onderweg

Zingen: Lied voor onderweg (melodie: GOZ 79)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. kerk

Slotlied: Lied 416 (Cantorij: 1 en 3; allen: 2 en 4)

1 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God, en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen

De uitgangscollecte is voor het vredeswerk

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in Ons Gebouw een kop koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij.

Om over na te denken of na te praten:

Gebed

Moge er vandaag vrede in je zijn.
Moge je op God vertrouwen
dat je precies bent waar je zou moeten zijn.
Moge je nooit de oneindige potentie vergeten
die uit vertrouwen is geboren.
Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen
en de liefde doorgeven die je hebt gekregen.
Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent.
Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren
en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen,
te danken en lief te hebben.
Het is daar voor ons allemaal.

Theresia van Avila (1515-1582)

St. Theresa staat bekend als de heilige van de kleine dingen. Dit betekent dat ze er veel waarde aan hechtte om de kleine dingen in het leven goed en met liefde te doen.
Is er één regel die u boven uw bed zou willen hangen?
Zo ja, welke dan en waarom?
Zo nee, waarom niet?

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Zondag 23 september is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

‘s avonds is er een Taizé-viering om 19.00 uur in de Marktpleinkerk.

 

Bezinning & Cultuur

 

Wandeling startzondag. Afstand:  ongeveer 9 km. Tijd: 13.00 uur. Vertrek: Vanaf de parkeerplaats station Winschoten.

19 september   Eerste avond Leerhuis Filosofie: 18.00 (!) in Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding: Ds. Bert L. van der Woude (tel. 422112).

20 september   Heilige Onrust, Gespreksgroep over het boek van Frits de Lange o.l.v. ds. Bert L. van der Woude, 10.00 uur Ons Gebouw, Winschoten.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *