Liturgie zondag 2 september 2018

Liturgie voor de 11e zondag van de Zomer

Zondag 2 september 2018 om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. F. Volbeda
Ouderling van dienst: Henny Muller
Lector: Chris de Vries
Organist: Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel                             

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                    (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Psalm 107: 1,2,19

Kyriegebed
Bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h (acclamatie)
Glorialied: Lied 217
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing  Exodus 2,23-25           

2e Lezing  Romeinen 8,18-26

Zingen  Lied 324

Evangelielezing  Mattheus 5,1-12

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen  Lied 756   

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte      1e Diaconie  2e Kerk

Slotlied  Lied 326 

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor KIA Vluchtelingen.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende dienst

Zondag 9 september is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. G. Segger.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *