Liturgie 29 juli 2018

Liturgie voor de Regiodienst op de 6e zondag van de zomer

Zondag 29 juli 2018 om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector: Janny van Lang
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied (Psalm) 92: 1, 2 en 3
Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Gezang 216

1. Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen,
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Voor deze dingen moet ik U danken,
want zij ontspringen uw eerste woord.

2. Zoet is de regen hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3. lk vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

Lezing uit de profeten  Jesaja 63 : 7-14

Zingen  Lied 723

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Evangelielezing  Marcus  6: 45-52

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                                

Orgelspel       

Zingen  Lied 91

1.Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

2.  Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?

3. Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.

4. Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

5. Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!

6. Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied  Lied 423

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

Uitgangscollecte

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.
De Streekkerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

  • Zondag 5 augustus is de dienst om 9.30 uur in de Dorpskerk in Midwolda. Voorganger is ds. Richard Offringa.
  • Zondag 12 augustus is de dienst om 9.30 uur in  de Prot. Kerk in Nieuwolda. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.
  • Zondag 19 augustus in de dienst om 9.30 uur in De Ontmoeting in Scheemda. Voorganger is prof. van den Brom uit Haren.

 

150 jaar Witte-Orgel

Jubileumconcert op donderdag 2 augustus in de Marktpleinkerk.
Aanvang: 20.00 uur       Entree: 10,-
Hayo Boerema speelt de 5e orgelsymfonie van Charles-Marie Widor. Verdere muzikale medewerking: Bouko Tiggelaar en Sietze de Vries. Presentatie en verkoop van de jubileum CD.

 

Bezinning & Cultuur

Op zaterdag 15 september wordt het Over de Brug Festival gehouden in De Ontmoeting in Scheemda. Aanvang: 13.30 uur. Speciale gast is cabaretier en zangeres Charlotte Glorie. Verder een voorproefje van het nieuwe programma.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.