Liturgie 15 juli 2018

Liturgie voor  de 3e zondag van de Zomer

Zondag 15 juli 2018 om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Itse de Boer
Ouderling van dienst: Marian Karssen
Lector: Chris de Vries
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                                   

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Psalm 85: 1, 3 en 4

Kyriegebed
V: ….bidden wij allen samen:
A:         Lied 301h (acclamatie)

Glorialied  Lied 867, beide verzen

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing   Jesaja 52: 1 t/m 6         

Zingen   Lied 176: 1 en 2

Evangelielezing   Marcus 6: 6b t/m 13            

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen   Lied 835, alle verzen    

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte   1e Diaconie, 2e Kerk

Slotlied   Lied 967: 1, 5, 6 en 7   

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de Voedselbank

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

  • Zondag 22 juli is de dienst in De Ontmoeting in Scheemda. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. R. Offringa.
  • Zondag 29 juli is de dienst in de Vennekerk. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude.
  • Zondag 6 augustus is de dienst in de Dorpskerk in Midwolda. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. R. Offringa.

 

Bezinning & Cultuur

Voorbereiding nieuw seizoen 2018/2019
In deze maand juli worden de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen afgerond. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Bent u bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren, laat het ons weten.We gaan er graag mee aan de slag.