Liturgie 8 juli 2018

Liturgie voor de 3e zondag van de Zomer

Zondag 8 juli 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Ellen Smid
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                           

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied (Psalm) 84: 1 en 2

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 216          

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

Lezing uit het Oude Testament  Ezechiël 2: 1-7

Zingen  Lied 609

Evangelielezing  Marcus 6: 1-6

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel

Zingen  Lied 533: 1, 3, 4 en 6

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte  1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied  Lied 974: 1, 2 en 5

Zegen

Na de dienst
De uitgangscollecte is bestemd het Hospice Sint Maarten

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Zondag 15 juli is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Itse de Boer.

 

Bezinning & Cultuur

Voorbereiding nieuw seizoen (2018/2019)
In deze maand juli worden de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen afgerond. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Bent u bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren, laat het ons weten.
Wij gaan er graag mee aan de slag.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *