Liturgie 17 juni 2018

Liturgie voor zondag 17 juni 2018, de 3e zondag na Trinitatis

om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. L. de Ruiter, Drachten
Ouderling van dienst: Marian Karssen
Lector: Janny van Lang
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:  
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

 Aanvangslied: Psalm 100

Kyriegebed

V.: ….bidden wij allen samen
A:  Lied  301h (acclamatie)

Glorialied: Lied 274

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing: 1 Korinthe 1: 10 – 13 en 17

Zingen: Lied 722

Evangelielezing: Mat. 4: 12 – 22

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen: Lied 287: 1, 2 en 5

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 968: 1, 2 en 5

Zegen

* De uitgangscollecte is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat

 

 

MEDEDELINGEN 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Zondag 24 juni is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude

 

Bezinning & Cultuur

Woensdag 20 juni, 10.00 uur Ons Gebouw – Gespreksgroep De weg van het Licht.
Vrijdag 22 juni, 19.30 uur Ons Gebouw – Meditatieve dans.