Liturgie 27 mei 2018

Liturgie voor  zondag Trinitatis

Zondag 27 mei 2018 om 11.00 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. S. v.d. Vrie, Veendam
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Koos Akkerman
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 686

Kyriegebed
V:        bidden wij allen samen:
A:       Lied  301h (acclamatie)

Glorialied: Lied 305

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 3: 1-6

Zingen: Lied 319

Epistellezing: Romeinen 8: 12-17

Zingen: Lied 886 (eerst de Engelse versie, daarna de Nederlandse)      

Evangelielezing: Johannes 3: 1-16

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis     (allen gaan staan)                       

Zingen: Lied 705: 1, 2 en 3

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Roemenië

 

 

MEDEDELINGEN 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Zondag 3 juni is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. G. Segger.

 

Bezinning & Cultuur

  • Dinsdag 29 mei: Ons Gebouw 12.30 uur Gespreksgroep voor senioren
  • Woensdag 30 mei: Ons Gebouw 10.00 uur Sacrale dans
  • Woensdag 30 mei: Ons Gebouw 20.00 uur Leerhuis filosofie ‘De draad van Penelope’