Liturgie 20 mei 2018

Liturgie voor de dienst van het Feest van de Geest, ‘Woorden als geschenk’

1e Pinksterdag, 20 mei 2018 om 10.00  uur in de Rietkraag, Oostwold

Voorgangers: Pastor Tineke Huizing-Piersma
Ds. Bert L. van der Woude
M.m.v.  de Christelijke Muziekvereniging Prins Hendrik o.l.v. Gosse Reijenga

Liederen voor de dienst 

Lied 360
1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Lied: Heer ik hoor van rijke zegen, (ELB 147: 1, 3 en 6)
1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d’ ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and’ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and’ren, maar ook mij.

Lied 686
1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest,
voltooi wat Gij begonnen zijt.

Welkomstwoord

Aanvangslied: 672: 1 en 2                     (allen gaan staan)
1 Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2 O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

Bemoediging en Groet

Vervolg aanvangslied:  672: 6
6 Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam                      (allen gaan zitten)

Kyriegebed met Lied 883

  

2 Neem mij aan zoals ik ben
Wek in mij wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

3 Neem mie aan zo as da k bin;
breng aan grui dij k wezen zel;
zet joen hoesmaark op mien haart en leef in mie.

Glorialied: Magnificat (in Canon) Taizébundel, lied 19
(Mijn ziel maakt groot de Heer)

 

Kinderlied: Lied 683
’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

2 Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3 Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4 De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begintMoment met de kinderen

Moment met de kinderen

Zingen: Ik moet weggaan

 1 Ik moet weggaan,
ik moet weggaan,
Ik kan echt niet blijven.
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

2 Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben t’ruggekomen
en ik heb mijn mooiste vuur
voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

3 Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
zodat ze elkaar verstaan
over alle grenzen

Door het wonder van de Geest …

Gebed bij de opening van de Bijbel 

Zingen: Lied 695

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht, wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind. Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant. Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan, die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht! Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Lezing uit de Bijbel: Handelingen 2: 1-13

Zingen: In vuur en vlam zet ons de Geest
(melodie Lied 871 Liedboek 2013)

1 In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort –
hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

2 Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! – een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

3 En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Al wie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw bezield.

4 Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

Tekst: André Troost
Uit Zingende gezegend, lied 184

Overdenking

Prins Hendrik speelt “You raise me up”

Zingen: Lied 841
1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4 Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Gebeden, stil gebed en OnzeVader

Collecte Stichting de Vrolijkheid
(tijdens de collecte speelt Prins Hendrik ‘Romance pour Hélène’)

Slotlied: Lied 675
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben  door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

Muziek: Prins Hendrik speelt nog ‘Something stupid’

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om koffie/thee/fris te blijven drinken en na te praten.
Indien gewenst kan er na dienst gesproken worden met ds. Bert L. van der Woude of met pastor Tineke Huizing. Uiteraard kunt ook contact opnemen via e-mail of telefoon.

E-mail:           blvanderwoude@planet.nl
                         tjhuizing@netvisit.nl

Telefoon:       Ds. Bert L. van der Woude: 0597-422112
                        Pastor Tineke Huizing: 0598-618674

Gedicht 

Taal….

Soms kom ik niet uit mijn woorden,ik stamel, ik stotter.
Veel wil ik zeggen, maar ik struikel over alles.
Ik wil het in jou taal zeggen, maar helaas dat wordt het niet.
Hoe ik het ook probeer iets duidelijk te maken
jij verstaat iets anders dan ik bedoel.
Toch komt het eens goed.
Dan begrijp je wat ik bedoel.
Dan voel je aan wat ik zeg.
Dan versta je waar het om gaat.
Woorden van liefde, recht en gerechtigheid.
Woorden die zeggen dat God van je houdt.
Woorden vertellen je bent niet alleen.
Beloofd is beloofd : ‘Ik zal er zijn voor jou’, zegt Hij.
Maar het komt nu nog niet zo goed over
Ik kan de woorden niet vinden die jij verstaat.
Dat komt nog wel! Eens zullen we elkaar verstaan als op de
PINKSTERDAG.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *