Liturgie 13 mei 2018

Liturgie voor de dienst op zondag Exaudi: Bevestiging Ambtsdragers

Zondag 13 mei  2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Chris de Vries
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Organist: Jan Muller 


Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied  216
1 Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen,
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Voor deze dingen moet ik U danken,
want zij ontspringen uw eerste woord.

2 Zoet is de regen hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3 lk vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs! 

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing: Genesis 9: 8-17

Zingen: Lied 603

Evangelielezing: Johannes 17 : 14-26

Overdenking                                             

Orgelspel

Zingen: Lied 894

 

DIENST  VAN  BEVESTIGING

Geloofsbelijdenis (allen staan)
Ik geloof in God, die de liefde is
en die de aarde aan alle mensen gegeven heeft.
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de macht van wapens
in de macht van onderdrukking

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen en die ons
van alle dodelijke afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
de vrede onbereikbaar is.

Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,
de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
Ik geloof niet dat lijden vergeefs moet zijn,
of dat God de vernietiging van de aarde gewild heeft.

Ik geloof dat God voor de wereld een orde wil
die op gerechtigheid en liefde gegrondvest is
en dat alle mannen en vrouwen
mensen met gelijke rechten zijn.

Ik geloof in Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid en vrede elkaar
met een kus begroeten
in liefde met open handen
vrede op aarde.
Amen.

(Wereldraad van kerken, Seoul 1990)

Zingen: Lied 675: 1
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Afscheid aftredende ambtsdrager

Voorganger: Van vier van onze ambtsdragers nemen we vandaag afscheid, namelijk van

Elly Hamster als ouderling

Alie van der Laan, Peter Koers en Marja Westerman als diaken.

Voorganger: Geliefde zusters en broeder, uw dienstwerk als diaken en ouderling eindigt vandaag. Wat blijft, ook nadat u van uw ambt ontheven bent, is de door u gegeven belofte van geheimhouding van wat mensen u hebben toevertrouwd.

Naar beste weten hebt u er naar gestreefd Christus’ kerk op te bouwen en de leden van de gemeente, die aan uw zorgen waren toevertrouwd, te dienen. Laten we daarom danken en bidden.

Voorganger: Het past ons, HERE God, U dank te zeggen voor de toewijding van degene, die zijn ambt nu neerlegt. Voor zijn volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goeds. Bevestig toch het werk onzer handen, bevestig dat. U, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus Christus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zingen:     Lied (Psalm) 90: 8

Enkele woorden van de preses van de Kerkenraad, Eise Smid.

Presentatie van de aantredende ambtsdragers

Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van diaken of ouderling.

en als diaken:
Tilly Ottevanger
Geert Tuin

Tevens verheugd het ons u te kunnen meedelen dat de volgende ambtsdragers hebben toegezegd hun ambtstermijn te willen  verlengen:

Boukje Haan-Schuitema als bestuurlijk ouderling (scriba)

Corrie Troost als bestuurlijk ouderling

Els Hessels en

Marian Karssen als pastoraal ouderling

Fré Siemons

en Ellen Smid-Pouwer als ouderling-kerkrentmeester

Cor Vos  als diaken

Toelichting bij de ambten
In het bijeenbrengen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd.
Hun ambtswerk is bedoeld om medegelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus.
Zij mogen dit werk verrichten met het oog op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen.

Deze dienende houding in de geest van Christus krijgt duidelijk vorm in het ambt van diakenen. Vanaf de vroege kerk hebben zij hun bijbelse taak rond de tafel van Heer zo te vervullen, dat mensen die hulp zijn aangewezen niet te kort komen.

Zij zamelen de gaven van  gemeente in om allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te laten delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de mens die het moeilijk heeft en wie geen helper heeft.  Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de HEER.

Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij Jezus’ liefde tot in de dood verkondigen totdat hij komt.

Alle ambtsdragers hebben samen de verantwoordelijkheid als kerkenraad om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: vóór alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

En u, zuster en broeder, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: herinnert u altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ eigen gemeente is, die u wordt toevertrouwd.

Wij zijn gericht op hem. Het is zijn kerk.

Aanvaardt dan uw dienst met blijdschap, bouwt de gemeente op; voedt uzelf met de woorden van het geloof en bidt in uw kwetsbaarheid om de kracht van de Heilige Geest.

Zingen: Lied  971: 1 en 2

Voorganger: Geliefde zuster en broeder, u die bevestigd zult worden in het ambt van ouderling of diaken, dat u in geloof uw dienst mag aanvaarden. Ik verzoek u op te staan en op de volgende vragen antwoord te geven:

Bent u er van overtuigd, dat God u door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?

Aanvaardt u de Bijbel, die een licht op ons pad is, als bron van inspiratie voor het geloof, zodat u ook afwijst en daadwerkelijk wilt tegengaan wat daarmee in strijd is?

Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Belooft u geheim te houden wat mensen u toevertrouwen en bent u bereid dit alles te doen overeenkomstig het geloof en het inzicht van de kerk?

Antwoord, bevestiging en zegen onder handoplegging

Vraag aan de gemeente:

Voorganger:
Gemeente van Winschoten,
nu deze zuster en broeder
tot diaken bevestigd zijn,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en met hen
mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, dat beloven wij

Zegenbede door de gemeente : Lied: 426 (2x)

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je
vriend in het duister en gids naar het licht. 

Enkele woorden van de preses van de kerkenraad, Eise Smid

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied:  Lied 416

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Roosevelthuis

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Er is gelegenheid om de afgetreden amtsdragers te bedanken en Tilly Ottevanger en Geert Tuin geluk en sterkte te wensen.

 

Komende diensten

Zondag 20 mei wordt de Pinksterdienst gehouden in Sporthal de Rietkraag, Oostwold. Aanvang 10.00 uur. Voorgangers: Pastor Tineke Huizing en ds. Bert L. van der Woude. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Ouderenreis
De diaconie organiseert de jaarlijkse ouderenreis op zaterdag 16 juni a.s. voor alle ouderen vanaf 75 jaar en mensen die slecht ter been zijn. Opgave kan tot 8 juni bij Cor Vos, tel. 424541 of bij Herma Ukes, tel. 423318.

 

Bezinning & Cultuur

16 mei Meditatieve dans (blz.31), 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda.

24 mei Samen (s)preken over de zondag (blz.19), info ds. Richard Offringa.

Voorbereiding nieuw seizoen (2018/2019)
In de maanden mei en juni starten de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Bent u bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren, laat het ons weten.
Wij gaan er graag mee aan de slag.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.