Liturgie Hemelvaart 2018

Liturgie voor de dienst op Hemelvaartsdag 2018

Donderdag 10 mei 2018 om 9.00 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Henny Muller
Lector: Chris de Vries
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                     (Allen gaan staan)

Bemoediging  
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering              

Zingen: Psalm 19: 1 en 2

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
………………………………….

1e Lezing: 2 Koningen 2: 1-15

Zingen: Lied  800: 1 en 2

Evangelielezing: Marcus 16:  9 – 20  (allen staan)

Gezongen Acclamatie:
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                      

Orgelspel

Zingen: Lied 663

Dankzegging en voorbeden, stil gebed,

Onze Vader 

Collectes:
1. Diaconie
2. Kerk

Slotlied: Lied 416

Zegen.

De uitgangscollecte is bestemd voor ‘t Schienvat/NEON

MEDEDELINGEN

Na de dienst is er gelegenheid om in de kerk een kop koffie/thee te drinken. Een goede en gezegende dienst toegewenst.

 

Komende diensten

Zondag 13 mei 2018
Deze zondag wordt de dienst gehouden in de Marktpleinkerk. Aanvang:  9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.
In deze dienst zullen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en nemen we afscheid van enkele ambtsdragers die hun ambtswerk zullen beëindigen.

 

Bezinning & Cultuur

Na de dienst is bent u van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke fietstocht.

Vanmiddag is er in deze kerk een workshop labyrint lopen van 15.30-18.00 uur o.l.v. van Maroesja Veken en Ulrike Neumann.

Ouderenreis
De diaconie organiseert de jaarlijkse ouderenreis op zaterdag 16 juni a.s. voor alle ouderen vanaf 75 jaar en mensen die slecht ter been zijn. Opgave kan tot 8 juni bij Cor Vos, tel. 424541 of bij Herma Ufkes, tel. 423318.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.