Liturgie 6 mei 2018

Liturgie voor de dienst op de 6e zondag van Pasen, Rogate

Zondag 6 mei 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Lector: Lenie de Vries
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel                                       

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.  (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede  Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging   
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 67 : 1 en 3

KYRIEGEBED met gezongen kyrie (refrein lied 547)

Glorialied: Lied 305

Kindernevendienst

Zingen: Samen in het licht

1 Wij gaan voor even ut elkaar en delen nu het licht dat licht vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Gebed:
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………………….

1e lezing: Genesis 8: 1-14

Zingen:  Lied 603

Evangelielezing: Johannes 15: 1 – 8, 11 en 12

Acclamatie (Lied 339a)

Overdenking                 

Orgelspel

Zingen: Lied 656

Dankzegging en voorbeden en stil gebed

Collecten:
1e diaconie
2e kerk

Slotlied: Lied 791                                                  

Zegen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor missionair werk

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 15.00 uur vanmiddag  is er een Avondmaalsviering in de Renselheerdt. Voorganger is ds. Henk Koolhaas.

Zondag 13 mei is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude. In deze dienst zullen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en nemen we afscheid van enkele ambtsdragers die hun ambtswerk zullen beëindigen.

Ouderenreis
De Diakonie organiseert de jaarlijkse ouderenreis op zaterdag 16 juni a.s. voor alle ouderen vanaf 75 jaar en mensen die slecht ter been zijn. Opgave kan tot 8 juni bij Cor Vos, tel. 424541 of bij Herma Ufkes, tel. 423318.

 

Bezinning en Cultuur

Vanmiddag 15.00 uur
Inspiratiecafé. De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op zondag 6 mei om 15.00 uur in het bruin café van hotel Victoria. Gast is deze keer Prof. Dr. Peter Barthel. Schrijver van het boek “Professor, bestaat God?”.

9 mei
Stiltewandeling (blz  34) 10 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing.

10 mei (Hemelvaartsdag)
Na de dienst wordt er een fietstocht gehouden. Info en aanmelding bij Ellen Smid (ellensmid@hotmail.com, tel 0597-416106). Onderweg zoeken we een mooie plek om gezamenlijk te lunchen.

Marktpleinkerk Winschoten: Workshop labyrint lopen van 15.30-18.00 uur o.l.v. van Maroesja Veken en Ulrike Neumann. Info op de website van de PG Winschoten. E-mail: ulrike_neumann@hotmail.com.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *