Verslag Gemeenteavond 12 april 2018

Aanwezig +/- 60 personen

Opening

De voorzitter, Eise Smid opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom, daarna geeft hij het woord aan ds. Bert v.d. Woude, die opent met het lezen van Johannes 21: 15-24. Daarna gaat hij voor in gebed.

 

Inrichting Ons Gebouw een aanpassingen MPK

Harry Kiewiet, voorzitter van de kerkrentmeesters, geeft tekst en uitleg over alles wat het afgelopen jaar in Ons Gebouw is gebeurd. Alles is eigenlijk nu afgerond op een paar kleine dingen na. M.n. de aankleding: er is een commissie, die zich hiermee bezighoudt. Hij staat ook nog even stil bij de schoonmaakploeg van Ons Gebouw, die iedere drie weken schoonmaken, waarvoor dank. Dit gaat nl. voortreffelijk. Er is ook een groep vrijwilligers die meehelpt om bij grotere groepen koffie en thee te schenken.

 

BHV-cursus

Hiervoor hebben zich 15 personen aangemeld, morgenavond hebben ze de laatste avond. Daarna zal er van tijd tot tijd nascholing nodig zijn en moet er gekeken worden, hoe de BHV-ers op een goede manier ingezet kunnen worden in Ons Gebouw en in de Marktpleinkerk.

Het college heeft van het Moderamen de opdracht gekregen om met de aanpassing van de MPK aan de gang te gaan. Er is een commissie, die zich hierover gaat buigen en men is al bij elkaar geweest. Er zijn diverse verbeteringen aangedragen: zoals al wel vaker genoemd zijn dit o.a.: keuken, toiletten, consistorie, vloer, stoelen, geluid en alles wat daarmee samenhangt en ook de opstelling van het meubilair. Tijdens de rondvraag noemde een van de aanwezigen nog, dat gezien de financiële ruimte misschien nog eens gedacht kan worden aan het schenken van een gebrandschilderd raam in de MPK voor ons nageslacht. Van alle genoemde punten is een verslag gemaakt en hiermee gaat het College aan de gang. In april komt men weer bij elkaar. Daarna gaat het terug naar de commissie en dan gaan ze hiermee naar het Moderamen en de Kerkenraad. Na de zomer komt er weer een gemeenteavond en dan komt het college met een voorstel. Het doel is om in het 1e kwartaal 2019 met de aanpassing van de MPK te kunnen beginnen.

 

Jaarrekening 2017

Fré Siemons, penningmeester van de het college geeft uitleg over de jaarrekening. De PGW komt er positief uit. Hij geeft aan dat hij dit samen doet met Roel van Lang, maar dat Roel vooral het uitvoerend werk doet en het college het beleid maakt. Er komen een aantal vragen en opmerkingen: het gaat dan om een meerjarenbegroting en de kosten van het Kerkjournaal. Een meerjarenbegroting was er wel, maar door de vele wijzigingen in de begroting moet er een nieuwe gemaakt worden. Helaas betalen velen de € 12,50 voor het blad niet en daardoor is er een tekort. De oplage is hoger dan het aantal dat het echt nodig is, maar dat heeft te maken met de minimale afname. Als we in de toekomst in de Streekgemeente één kerkblad krijgen is dit probleem over, alleen is dit op korte termijn niet aan de orde.

De beheerder van de MPK: de auto mag niet meer op het Marktplein staan, graag vergunning aanvragen: is akkoord. Dit zou dus ook betekenen, dat de mensen, die zondagsmorgens gebracht worden niet meer bij de kerk afgezet mogen worden. Hier moet een oplossing voor komen.

 

Actie Kerkbalans 2018

Ellen Smid (secretaris): Ieder jaar weer gaan er 50 personen op stap voor de actie Kerkbalans. De opbrengst is dit jaar geschat op €135.000, tot nu toe binnen € 133.000. Het loopt wel ieder jaar terug door overlijden en verhuizing. De voorzitter van de kerkenraad merkt op: het gaat financieel nu goed, laten we ook iets met het geld doen.

Pauze

 

Streekgemeente

Eise Smid geeft tekst en uitleg over de voortgang van de Streekgemeente. Streekgemeente is een must, omdat een aantal gemeentes geen predikant en/of te weinig kerkenraadsleden hebben, maar het gaat niet allemaal vanzelf, vaak lost de tijd veel dingen op. Gezamenlijke diensten worden goed bezocht. Collectebonnen zijn geregeld, maar er blijven nog een paar hobbels, zoals b.v. kerkomroep en kerktelefoon.

 

Communicatie

Ds. Bert van der Woude: er zijn veel dingen verbeterd, o.a. het Kerkjournaal en er zijn nieuwe dingen bij gekomen. Per 1 mei komt de nieuwe wet op de Privacy: dit wordt erg lastig, gaat men mee aan de slag. In september komt er eenmalig een gezamenlijk kerkjournaal voor de Streekgemeente, daarnaast houdt iedere gemeente die maand wel zijn eigen kerkjournaal.
De website heeft in maart 640 bezoekers gehad. Gaat goed.
Facebookpagina: hierop is aandacht voor evenementen, dan bereik je een publiek, dat je anders niet bereikt.
Hennie Potze: maakt per kwartaal een overzicht van de collectes: hier blijkt wel behoefte aan te zijn.

 

Diversen

Eise Smid: geeft uitleg over classis: a.s. maandag is de laatste Classisvergadering van Oost Groningen. Er komt een Classis voor Groningen en Drenthe. Ervoor in de plaats komen kringen die 1 x per jaar bij elkaar komen. Zij hebben alleen tot taak het onderlinge contact te bevorderen.

 

Kerkenraad

Er zijn 10 ouderlingen waarvan 7 wijkouderlingen. Elly Hamster treedt af en Els Hessels gaat zich bezighouden met oudere jongeren. Dit betekent dat er twee wijken vacant zijn en hiervoor zijn ook geen nieuwe mensen. Onze scriba, Boukje Haan gaat nog 1 jaar door. Hetzelfde geldt ook voor onze notuliste, dat zij in elk geval nog 1 jaar doorgaat (als kerkenraad zijn we erg blij met haar werk). De 3 kerkrentmeester gaan door. Er zijn 7 diakenen, waarvan 3 aftredend: Alie v.d. Laan, Marja Westerman en Peter Koers. Cor Vos gaat nog 1 jaar verder.
Er zijn 4 vacatures, maar 2 worden gelukkig weer ingevuld door Geert Tuin en Tilly Ottevanger. Er blijven dus 2 vacatures open. Dit betekent dat er meer werk moet gebeuren met minder mensen. De voorzitter geeft duidelijk aan, dat de gemeenteleden zich moeten realiseren, dat dus niet al het werk kan worden gedaan, wat je eigenlijk wel zou willen. Van de andere kant: geen paniek, er zijn gelukkig nog een behoorlijk aantal kerkenraadsleden over.

Op 13 mei is de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en nemen we afscheid van de mensen, die stoppen. Wat zou het mooi zijn voor de ambtsdragers, die na jaren trouwe dienst stoppen en voor hen die (opnieuw) beginnen, dat u als gemeentelid in deze dienst zoveel mogelijk aanwezig bent, om hen de hand te schudden.

 

SamenLoop voor Hoop

Op 2 en 3 juni is er een 24-uurs estafetteloop voor het kankerfonds. Op 3 juni is er om 11 uur een kerkdienst in de Wilgenborg. Ds. v.d. Woude is de voorganger. Dit alles vindt dus plaats in de Blauwestad. Ook voor iedereen, die hier een aandeel in heeft zou het fijn zijn, als u hiervan op een bepaald moment getuige bent.

Vraag aan de gemeente: zijn er verbeterpunten voor de kerkenraad?
Wel een opmerking: waarom in mei bevestiging dan zijn er ook al mensen met vakantie. De voorzitter geeft aan, dat het moeilijk is een goed moment te kiezen, maar men gaat hierover nadenken.

 

Rondvraag

Vanwege onze positieve financiële situatie de vraag over een gebrandschilderd raam (is hiervoor al genoemd) door een ander gemeentelid: in 2020 bestaat de MPK 750 jaar: misschien is dit te combineren.
Verder nog een vraag over subsidies aanvragen: de kerkenraad heeft hier enige gemengde gevoelens over.
Tenslotte: vorig jaar is er een Ethiopiëzondag geweest waarvoor is gecollecteerd. Het zou een mooi gebaar geweest zijn als de Diaconie het bedrag verdubbeld had. Misschien voor een volgend goed doel. De Diaconie neemt dit mee. Hier wordt aan toegevoegd: doe iets met het geld van de Diaconie.

 

Sluiting

Onze kerkelijk werker, Gerbrand Segger, sluit af met het lezen van lied 636, ‘Liefde is licht’.
De voorzitter wenst iedereen wel thuis en zegt, dat het ontbreken van koek bij de koffie de volgende keer ruimschoots zal worden goedgemaakt!

Van de voorzitter Eise Smid i.s.m. Ina Ruiter, notuliste

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *