Liturgie 31 maart 2018

Liturgie voor de dienst op stille zaterdag en de Paaswake 2018

op 31 maart 2018, aanvang: 22.00 uur in de Marktpleinkerk Winschoten

 

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling: Boukje Haan
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Koos Akkerman

Opnieuw houden we in 2018 de Paaswake van de avond tot de ochtend. We beginnen om 22.00 uur met een viering, waarin het vertrouwen centraal staat dat niet de krachten van de dood het laatste woord zullen hebben, maar dat het licht het duister overwint. We denken terug aan onze doop en vernieuwen de doopbelofte. De verhalen van herschepping lezen we door de nacht heen. Ieder uur is er een meditatief moment met een lezing en een gebed, lied of gedicht.

Op de Paasmorgen is er ontbijt in Irene en daarna begint de viering van 1e Paasdag.
U/jij bent van harte uitgenogidg om de nacht (of een gedeelte daarvan) in de kerk te waken.

STILTE

een aantal keren onderbroken met

WEES HIER AANWEZIG, Woord ons gegeven (Lied 295)

 

PSALMGEBED 

 

Zingen: Psalm 130

1.  Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

2.  Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

EVANGELIELEZING: Matteüs 27 : 57-66

ZINGEN: Lied  601

 1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
  voortijdig licht waarin wij staan
  koud, één voor één, en ongeborgen,
  licht overdek mij, vuur mij aan.
  Dat ik niet uitval, dat wij allen
  zo zwaar en droevig als wij zijn
  niet uit elkaars genade vallen
  en doelloos en onvindbaar zijn.
 2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
  aanhoudend licht dat overwint.
  Vaderlijk licht, steevaste schouder,
  draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
  Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
  of ergens al de wereld daagt
  waar mensen waardig leven mogen
  en elk zijn naam in vrede draagt.
 3. Alles zal zwichten en verwaaien
  wat op het licht niet is geijkt.
  Taal zal alleen verwoesting zaaien
  en van ons doen geen daad beklijft.
  Veelstemmig licht, om aan te horen
  zolang ons hart nog slagen geeft.
  Liefste der mensen, eerstgeboren,
  licht, laatste woord van Hem die leeft.

 

STILTE

ondertussen wordt het paarse antependium weggenomen.

HET LICHT

LIED: 594

Met de nieuwe Paaskaars worden ook de tafelkaarsen en het witte antependium binnengebracht

LIED VAN HET LICHT

ZINGEN: Lied 1005 (meerdere malen)

(Tijdens het zingen worden de kaarsen van alle aanwezigen ontstoken)

WOORDEN VAN LICHT IN DE NACHT

VRAAG
Waarom is deze nacht
zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet,
maar waken het donker door?

Voorganger
Dit is de nacht waarin wij gedenken
hoe God – zijn Naam zij geprezen! –
ons mensen, telkens opnieuw
in het licht zet,
de ruimte geeft en de tijd
en ons een weg wijst om te gaan.
Dit is de nacht van de opstanding van Jezus Christus
en van allen die in Hem geloven.
Dit is de nacht van de overwinning
van het leven op de dood.
Dit is de nacht van de hoop
op een altijd nieuwe dag.

DOOPGEDACHTENIS

Voorganger
Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht naar de oorsprong van onze doop. Ook wij zijn door het water getrokken, bekleed met licht, geademd met nieuw leven.
Een nieuwe naam is over ons uitgesproken. Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe ook wij zijn weggeroepen uit dood en duisternis.

APOSTELLEZING: Romeinen  6: 4- 9

ZINGEN: Gezang 346: 1 t/m 5

1. Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven hij leeft ten dode toe.

2.  Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee ingaan.

3.  Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in wolk en water, dat volk van God zijn wij.

4. Wij werden nieuw geboren,
toen de mens Jezus kwam,
die als een knecht de zonde der wereld op zich nam.

5. Met Hem in geest en water
tot kind van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven, verrezen voor altijd.

VERZAKING EN GELOOFSBELIJDENIS (allen staan)

V: Wilt u de Heer uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?

A: Ja, dat wil ik.

V: Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen?

A: Ja, dat wil ik.

V: Wilt u ieder Slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

A: Ja, dat wil ik.

V: Gelooft u in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde?

A: Ja, ik geloof.

V: Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden?

A: Ja, ik geloof.

V: Gelooft u in de Heilige Geest, Gelooft u de heilige, algemene kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven?

A: Ja, ik geloof.

DOOPGEDACHTENIS (inleiding en doopgebed)

Zingen: Lied 351

 

2 Wij zijn in U begraven,               3 De dood van één voor allen
wij staan met U rechtop.                werd vruchtbaar in de tijd,
Wij zijn niet langer slaven,            het zaaizaad is gevallen,
maar kinderen van God.                het loopt op oogsten uit.
Een wereld zijn wij oud,                 De zondvloed is voorbij.
maar nieuw als deze morgen,      Ziedaar de nieuwe oever,
geboren ongeborgen,                    een duif koert in het lover,
verloren tot behoud.                       dit is de overzij.

NAAR DE NIEUWE MORGEN

GEBEDEN

EPISTELLEZING: Kolossenzen 3 : 1-4

ZINGEN: Lied 338b

EVANGELIELEZING: Mattheüs 28 : 1-7 (allen staan)

ZINGEN: Lied 627

2. Wij vinden een open groeve.
Wij blijven verwonderd staan
en met wie Gij liefhad vertoeven
Hij die U het meest bedroefde
mag het eerste naar binnen gaan.

3. Wij gaan met die ander binnen,
vrijwillig in ’t donker graf.
Het achtergebleven linnen
doet hem het geloof herwinnen.
Leggen wij onze twijfel af?

4. O, Heer, laat een engel komen,
opdat van ons moede hart
de steen worde weggenomen.
O Heer, laat een engel komen,
want wij zijn in onszelf verward.

5. En doe ons de schriften open,
zoals Gij het graf ontsluit,
dan zullen wij als gedoopten
voorgoed met de uwen lopen
in het paaslicht dat niemand stuit.

ZENDING EN ZEGEN

Lied 426

De uitgangscollecte is voor de kerk.

 

Paasmorgen 2018

Morgenvroeg, Zondag 1 april, bent u van harte welkom in Irene voor een Paasontbijt en daarna een Paasviering in de Vennekerk. Het paasontbijt begint om 8.30 uur

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
m.m.v de chr. muziekvereniging “De Harmonie”
Organist: dhr. Bouko Tiggelaar
Aanvang: 9.30 uur

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.