Liturgie 1 april 2018

Paasmorgen 2018

Zondag 1 april 2018 om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst & lector: Janny van Lang
M.m.v.: chr. muziekvereniging “De Harmonie” o.l.v. Gosse Reijenga
Organist: Bouko Tiggelaar

Muziek door “De Harmonie”

Liederen voor de dienst

Lied (Psalm) 118

1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

 

Lied 630

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                   (Allen gaan staan)
A: AMEN.

Zingen: Lied (Psalm)  139 : 1 en 2

1.  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2.  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen

PAASGROET

V: De Heer is opgestaan!
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
(Een ieder wordt uitgenodigd de Paasgroet door te geven)

 BEMOEDIGING

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARD GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!
V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.
V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,
V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,
V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,
V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Refrein lied 547)

Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Glorialied: Lied 624: Christus onze Heer verrees

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!

Project Kindernevendienst: Ik zorg voor jou!

Zingen Projectlied:

Ik zal er zijn voor jou                      Ik zal er zijn voor jou.
een schaduw aan je zij.                   Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou.                     Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.                           mijn licht straalt om je heen.

(Kinderen gaan naar de nevendienst) 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

Lezing uit het boek van de profeet Jesaja 25: 6-9

Zingen: Lied 451

1. Richt op uw macht, o Here der heerscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

3. Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

4. Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

5. Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

Evangelielezing: Johannes 20: 1-18

Zingen: Lied 627

1. Wij delen verdriet en zorgen
met hen die Gij achterliet.
Uw macht is zo diep verborgen,
wij wandelen in de morgen,
maar wij vinden uw lichaam niet.

2. Wij vinden een open groeve.
Wij blijven verwonderd staan
en met wie Gij liefhad vertoeven.
Hij die U het meest bedroefde
mag het eerste naar binnen gaan.

3. Wij gaan met die ander binnen,
vrijwillig in ’t donker graf.
Het achtergebleven linnen
doet hem het geloof herwinnen.
Leggen wij onze twijfel af?

4. O Heer, laat een engel komen,
opdat van ons moede hart
de steen worde weggenomen.
O Heer, laat een engel komen,
want wij zijn in onszelf verward.

5. En doe ons de schriften open,
zoals Gij het graf ontsluit,
dan zullen wij als gedoopten
voorgoed met de uwen lopen
in het paaslicht dat niemand stuit. 

Overdenking                                             

Muziek door “De Harmonie”: Gouden harpen ruisen, arr. Jan de Haan

 Zingen: Lied 642 in wisselzang 1a, 2v, 3m, 4a, 5m, 6v, 7a, 8a

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

2. Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

3. Nu schijnt ons deze wereld pas der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was ontvangen we uit zijn hand.

4.  Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.

5. De donk’re weg die Hij betrad komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk.

6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal verzoeten uw verdriet.

7. Nu is op aard geen goede daadmeer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft. 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk

Muziek door “De Harmonie” tijdens de collecte:  As the deer, Martin Nystrom, arr. Andrew Mackereth

Slotlied: Lied 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor het jeugdwerk (JOP)

Muziek door “De Harmonie” na de dienst:
King all glorious,  Vail/Wesley/Punt/Ham

Gezegende Paasdagen!

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.

Bezinning & Cultuur

7 april
Wandelen met Zin in Westerwolde,  start:9.30 uur,  Opgave: Rienk Janssen 0599-312663

11 april
Stiltewandeling, 10.00 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing (0598-618674).

11 april 
Meditatieve dans o.l.v. Ulrike Neumann. 10.00 uur in de Ontmoeting te Scheemda. Kosten: € 10,- pp.

11 april
Kennismakingsavond voor deelnemers aan de reis naar Armenië en Georgië, komende maand juni.  Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw, Winschoten.

12 april
Samen (s)preken over de zondag, info ds. Richard Offringa, 19.30 -20-30 in de Ontmoeting, Scheemda (0597-853922).

 13 april
Bijbels koken 17:00 uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude (422112), Ellen Jalink (425073)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.