Liturgie 29 maart 2018

Liturgie voor de Witte Donderdag

Donderdag 29 maart 2018 om 19.30 uur in de Marktpleinkerk, Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Lector: Chris de Vries
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Welkom en stilte (bij het aansteken van de tafelkaarsen)

Zingen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
AMEN                                  (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede  Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 561

1. O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2. Hoe acht’loos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3. De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4. O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Kyriegebed met gezongen KYRIE (Lied 301h)

GEBED VOOR DE WITTE DONDERDAG

V:        De Heer zal bij u zijn
A:       DE HEER ZAL U BEWAREN

Lezing uit het OT:  Exodus 12: 1 t/m 11

Zingen: Psalm 81: 3, 5, 7, 8, 9, 11 en 12

3 Dit is ingezet                                9 Leef uit mijn verbond.
als een eeuwig teken                      Vraag van Mij vrijmoedig.
Jozef tot een wet,                           Open wijd uw mond.
toen des Heren hand                     Al wat u ontbreekt,
aan Egypteland                               al waar gij om smeekt
machtig is gebleken.                      geef Ik overvloedig.

5  Onder lasten zwaar                    11 Ga niet van Mij heen,
waart gij haast bezweken.             volg Mij op Mijn wegen,
Groot was het gevaar                     sluit u hecht aaneen.
Ik vergat u niet,                              Waar gij langs zult gaan
in het doodsgebied                         maak Ik u ruim baan;
gaf Ik taal en teken.                        niemand houdt u tegen.

7  Luister, welk bevel                     12  Al wie u verdrukt
Ik u in wil scherpen.                      zal Ik af doen deinzen.
Hoor Mij, Israël!                             Ik verbreek het juk
Laat geen vreemde god,                dat uw schouders knelt,
laat geen vreemd gebod                en het ruw geweld
ooit u onderwerpen!                      zal verering veinzen.

8  Ik ben HIJ DIE IS;
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij;
hebt gij nog te vrezen?

EPISTELLEZING: 1 Korintiërs 11: 20-26

Zingen: Lied 556

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur onsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

EVANGELIELEZING: Johannes 13: 1-15

Zingen: Lied 569

1. Toen Jezus wist nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

OVERDENKING

Zingen: Lied 395

Refrein:

2. Op die avond van het paasfeest
heeft hijzelf ons uitgelegd,
dat het brood ons wordt gegeven
als een teken van zijn leven,
dat hij uitdeelt aan zijn mensen,
dat heeft hij gezegd.
Refrein

3. Op die avond, toen de beker
werd gezegd door de Heer,
zei Hij: wat jullie misdeden,
dat is nu voorgoed verleden,
je mag leven van vergeving,
nu en telkens weer.
Refrein

4. Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond van zijn dood
zei Hij: zelf zal ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd, die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
Refrein

Collecte: De Avondmaalscollecte is voor de diaconie

De Grote lofprijzing

V.:       De Heer zij met u
A.:       ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN

V.:       Heft uw harten omhoog
A.:       WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD

V.:       Brengen wij dank aan de HEER, onze God
A.:       HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE             ONTVANGEN

V.:
U komt onze dank toe,
Eeuwige God, overal en altijd
door Jezus, onze Heer.
Want u hebt uw volk bevrijd uit angst en duisternis.
U hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:
Het brood van uw leven en de wijn van uw liefde
reikt u ons aan, een maaltijd van overvloed
voor alle volken stelt u in het vooruitzicht.
Daarom, Eeuwige God
voegen wij ons
in het grote koor
van allen die U eren en dienen
van de heiligen van naam
en alle andere stemmen
van heel uw mensenvolk
genodigd aan uw maaltijd
en zingen wij U toe:

Zingen: Lied 405 : 4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

V.: Ja, gezegend is Jezus,
die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade,
die van uw Geest vervuld is geweest,
en zijn zending heeft aanvaard
om lerend en genezend rond te gaan;
die de treurenden getroost,
de gebrokenen geheeld heeft
en de zijnen liefhad tot het einde;
die op de avond voor zijn dood
dat is deze avond
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:

Dit is mijn lichaam voor u: doet dit tot mijn gedachtenis!

Ook toen hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!    

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige, die leeft
en wij verkondigen zijn dood
totdat Hij komt. Maranatha!

Zingen: Lied 769: 6

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed !

V:
Kom, o Geest van God, kom
daal op deze gaven neer,
vernieuw het geschonden gelaat
van de mensenwereld, deze aarde,
En doe uw vruchten in ons groeien:
Vrede, vreugde en gerechtigheid.
Samen met alle nu levenden
die wij aan u opdragen:
Hen met wie wij vreugde beleven.
En hen over wie wij zorgen hebben.
Samen ook, Goede God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken.
En samen met alle geloofsgetuigen,
Die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte

Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde.
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, Onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw rijk
waar wij om bidden met de woorden:

Onze Vader

Zingen: Lied 408

Lam van God dat wegdraagt de zonde van
heel onze wereld: geef uw ontferming! (2x)
Lam van God dat wegdraagt de zonde van
heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Vredegroet
V: De vrede van de Heer zij met u allen
A: ZIJN VREDE OOK MET U!

Ieder wordt genodigd zijn of haar naasten “De vrede van Christus” te wensen met een handdruk.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Tijdens het ontvangen van brood en wijn zingen we de volgende liederen:

Dankgebed
V: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader
dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon
geschonken hebt, en wij bidden U:
laat deze gemeenschap in ons
altijd sterk zijn, opdat wij als
nieuwe mensen leven,
U ter eer, onze naaste tot heil.
A: AMEN.

De tafel wordt afgeruimd, bekers en schalen worden weggebracht. Het witte kleed wordt verwisseld voor het paarse, als overgang naar de Goede Vrijdag.  Ook de bloemen worden weggebracht. De tafelkaarsen worden gedoofd. Een kaarsje, aan de Paaskaars ontstoken, wordt onder het kruis geplaatst.

Slotlied: Lied 838: 1 en 4

1.  O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

4.  Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

ZEGENBEDE

A:        Heer, blijf bij ons,
V:        want het is avond en de nacht zal komen
A:        Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
V:        aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld
A:        Blijf bij ons
V:        met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament
A:        Blijf bij ons
V:        wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
A:        Blijf bij ons
V:        in leven en in sterven in tijd en eeuwigheid.
A:        Amen

De viering wordt voortgezet op de Goede Vrijdag.
We verlaten de kerk in stilte, terwijl we samen zingen:

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.