Liturgie 25 maart 2018

Liturgie voor de 6e zondag in de veertigdagentijd, Palmzondag

Zondag 25 maart 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Fré Siemons
Lector: Anke Bos
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Wim Westerman

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 118: 1, 9 en 10

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Kindernevendienst  Project: Ik zorg voor jou

Zingen: Ik zal er zijn voor jou (zie apart blad)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Jesaja 50: 4-7

Zingen: Lied 550: 1 en 2

Evangelielezing: Marcus 11: 1-11

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 556

Kinderen komen binnen met hun Palmpasenstokken onder het zingen van

Lied 555: Dans en zing: Hosanna voor de Koning.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 552

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de paasattenties in Nicolesti Roemenië.De diaconie van Nicolesti verzorgt met Pasen weer levensmiddelenpakketften die bezorgd worden bij de ouderen in het dorp. De inhoud bestaat uit de eerste levensbehoeften zoals meel, suiker, rijst en olie.Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 6e Vesper in de “Ontmoeting” in Scheemda .Voorganger: Ds. Simon Rienstra.

Witte Donderdag 29 maart is de dienst om 19.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Goede Vrijdag 30 maart is de dienst 19.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude.

Stille Zaterdag 31 maart is de Paaswake om 22.00 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude.

In de Paasnacht is de Marktpleinkerk open om te waken. Ieder uur wordt er een verhaal van herschepping gelezen en bent u welkom om op enig moment van de nacht en vroege morgen mee te waken.

Paaszondag 1 april is de dienst om 9.30 uur in de Vennekerk. Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude. In deze dienst wordt meegewerkt door CMV De Harmonie.

In de kerk ligt een intekenlijst voor het Paasontbijt!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.