Liturgie 11 maart 2018

Liturgie voor de 4e zondag in de veertigdagentijd, Laetare

Zondag 11 maart 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Corry Troost
Lector: Lenie de Vries
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 122 : 1 en 3

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Kindernevendienst  Project: Ik zorg voor jou

Zingen: Ik zal er zijn voor jou (zie apart blad)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Exodus Jozua 4: 19 – 5: 1, 10-12

Zingen: Lied 753

Evangelielezing: Johannes 6: 4-15

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 383

Dankzegging, voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 422

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 4e Vesper in de kerk aan  de Goldhoorn in Oostwold. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

Zondag  18 maart is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. A. Hekman uit Assen.

‘s avonds om 19.00 uur is de 5e vesper in de kerk aan de Dorpskerk in Midwolda, voorganger: ds. Richard Offringa.

 

Bezinning & Cultuur

14 maart
Stiltewandeling (blz. 34) 10 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing.

15 maart
Geloven nu (blz. 22 ), 15.00 uur Magnuskerk Bellingwolde, info & aanmelding Geesje van Otterloo en Gerdien van Dijk.

16 maart
Bijbels koken (blz. 5) 17:00 uur De Verbinding, Midwolda, opgave: Ineke Dusseljee / Anja Meijer, kosten € 17.50 p.p.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *