Liturgie 4 maart 2018

Liturgie voor de 3e zondag in de veertigdagentijd, Oculi

Zondag 4 maart 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Janny van Lang
Organist: Koos Akkerman                         
Leiding KND: Janny Geertsema

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer.
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 25a

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Kindernevendienst
Project: Ik zorg voor jou

Zingen: Ik zal er zijn voor jou (zie apart blad)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Exodus 20: 1-17

Zingen: Lied 320

Evangelielezing: Johannes 2: 13-25

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 1001

Dankzegging, voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 695

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor zending en evangelisatie.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 3e Vesper in de Stefanuskerk in Finsterwolde. Voorganger: ds. Wolf Jöhlinger, m.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster.

Zondag  11 maart is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

‘s avonds om 19.00 uur is de 4e vesper in de kerk aan de Goldhoorn te Ooswold voorganger: ds. Bert L. van der Woude.

 

Bezinning & Cultuur

4 maart
Inspiratiecafé ‘ZIN IN OLDAMBT’, 15.00 uur, café Hotel Victoria, Marktplein Winschoten. Gast: Erik Hulsegge, journalist en ambassadeur van SamenLoop voor Hoop Oldambt.

10 maart
De Jeruzalemramen van Marc Chagall, lezing met lichtbeelden. Locatie: Marktpleinkerk Winschoten. Aanvang: 11.00 uur. Kosten: € 10,- (inclusief lunch).

Opgave via ds. Bert L. van der Woude of Ellen Smid. Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *