Zondag 18 februari 2018 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 1e zondag in de veertigdagentijd, Invocabit

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Henny Muller
 Lector: Koos Akkerman
Organist: Koos Akkerman                                 
 Leiding KND: Janny Geertsema

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 91a

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Kindernevendienst:  Project: Ik zorg voor jou

Zingen: Ik zal er zijn voor jou (zie apart blad)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Genesis 9 : 8-17

Zingen: Lied 603

Evangelielezing: Marcus 1 : 12-15

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel       

Zingen: Lied 538 : 1a, 2v, 3m en 4a

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 898: 1 en 4

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor stichting de Vrolijkheid.

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 1e Vesper in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude, m.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster.

Zondag 25 februari is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

s’ Middag is er een avondmaalsviering in het Vondelhuys om 15.00 uur. Voorganger : Ds. Bert L. van der woude

‘s avonds om 19.00 uur is de 2e vesper in de dorpskerk te Meeden. Voorganger: Pastor Tineke Huizing-Piersma.

 

Bezinning & Cultuur

20 februari
Gespreksgroep voor senioren over het boekje ‘Professor bestaat God?’ van Paul Barthel. Aanvang 12.30 uur, Ons Gebouw Winschoten. We beginnen met een gezamenlijke lunch. Kosten: € 5,- pp.

21 februari
De weg van het licht. Gespreksgroep o.l.v. ds. Bert L. van der Woude, aanvang 10.00 uur. Ons Gebouw, Winschoten.

21 februari
Leerhuis filosofie, De draad van Penelope. Aanvang: 20.00 uur in Ons Gebouw o.l.v. Ds. Bert L. van der Woude.

10 maart
‘De Jeruzalemramen van Marc Chagall’
Lezing met lichtbeelden. Locatie: Marktpleinkerk Winschoten. Aanvang: 11.00 uur. Kosten: € 10,- (inclusief lunch). Opgave via ds. Bert L. van der Woude of Ellen Smid.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *