Streekgemeente Oost-Groningen: een stand van zaken

Ds. Offringa bracht het uitgangspunt van de Streekgemeente in de startdienst treffend onder woorden:

Een open huis willen wij zijn in het geloof dat God de Heer zich met ons verbindt, met hart en ziel. Een huis dat open staat voor elkaar in solidariteit in tijden van voorspoed en vreugde maar ook in tijden van zorg en kwetsbaarheid van het kerk-zijn in Oost-Groningen. Een gave en een opgave: elkaar niet loslaten maar vasthouden en bemoedigen.

Hoe we dat vorm geven zal gaandeweg blijken. Als streekkerkenraad zullen we ons steeds de vraag stellen: waar is behoefte aan samenwerken, wat zijn de zorgpunten en waarin kunnen we samen sterk zijn?  Hierbij  aan het begin van 2018, een ‘stand van zaken’ .

 

Pastoresteam

De predikanten zijn verbonden aan de Streekgemeente, dat is zo voorgeschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Elke predikant blijft, vooral wat de werkzaamheden betreft, verbonden met de eigen gemeente en die gemeente betaalt zijn of haar traktement aan de Streekgemeente. In 2018 gaat de Streekgemeente ook de contracten met mw. Huizing en ds. Segger van resp. PG Nieuwolda-Oostwold i.w. en PG Winschoten overnemen. Naast het werk in de eigen gemeente, is het pastoresteam beschikbaar voor crisispastoraat in de Streekgemeente.

 

Taakgroepen

In de Streekgemeente zijn vijf taakgroepen voor het gezamenlijke  gemeentewerk gevormd. Het zijn Liturgie, Bezinning & Cultuur, Communicatie, Pastoraat, en Jeugd en jongeren. Elke taakgroep wordt aangestuurd door iemand van het pastoresteam en de andere leden van de taakgroep komen uit de deelnemende gemeenten.

De taakgroep Liturgie is eind 2017 gestart en inventariseert wat er plaatselijk aan bijzondere diensten bestaat en wat de verschillende liturgische gebruiken zijn. Men gaat aan voorstellen werken voor de orde van dienst in de gezamenlijke diensten en gaat zich bezighouden met de organisatie van de avondvieringen, zoals vespers, Taizédiensten en Evensongs.

De taakgroep Bezinning & Cultuur is al jarenlang actief bij het gezamenlijk programma van OVER DE BRUG, dat inmiddels een begrip geworden is in onze regio en gaat door op de ingeslagen weg.

De taakgroep Communicatie gaat zich onder andere bezighouden met een gezamenlijk kerkblad.

In de bijeenkomsten van ouderlingen-pastoraat werd duidelijk, dat het pastoraat gebonden zal blijven aan de plekken waar we wonen en leven. De vertrouwde pastorale contacten zullen zoveel mogelijk in stand blijven, wat dat betreft gaat er niet zo veel veranderen. Wel is het de bedoeling om zaken als de pastorale toerusting voor ambtsdragers en andere vrijwilligers in het bezoekwerk gezamenlijk aan te bieden.

Het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk is alleen in Winschoten en Scheemda nog aanwezig. Jongeren uit de andere gemeenten zijn hier welkom om mee te doen aan wat wordt georganiseerd.

 

Vieringen

Gelukkig zijn er veel positieve reacties te horen op de diensten van de Streekgemeente.
In 2018 zijn er ook weer een aantal van deze diensten, zoals:

  • Op 4 februari 2018 (Werelddiaconaat) en 4 november (Hervormingsdag), beide in de Vennekerk.
  • Taizé-vieringen en Evensongs op de zondagavond; op 4 februari is er een Evensong in de Marktpleinkerk in Winschoten.
  • In 2018 zijn er ook weer Vespers op de zondagavonden van de veertigdagentijd, de 1e is op 18 februari.
  • Zomerdiensten in de periode van de schoolvakanties op de zondagmorgen.

Binnen de Streekgemeente is er tussen verschillende gemeenten samenwerking ontstaan in de normale kerkdiensten: zo zijn de diensten van de PG Reiderland en Nieuwolda-Oostwold i.o. elke zondag gezamenlijk en ook de PG Scheemda en Midwolda kennen sinds enige tijd gezamenlijke diensten.

 

Locatie

Ook in 2018 is de locatie voor de zondagmorgendiensten waaraan alle gemeenten deelnemen, de Vennekerk. Die keuze is gemaakt omdat dit kerkgebouw groot genoeg is voor het aantal kerkgangers dat deze diensten bezoekt en er alle gewenste faciliteiten zijn voor kindernevendienst en koffiedrinken. Als locatie voor de avonddiensten kiezen we voor de kerkgebouwen in de deelnemende gemeenten.

 

Afgelopen diensten

Op 17 december was er in een volle Marktpleinkerk in een dienst van de Streekgemeente de uitvoering van het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’. Een prachtige avond en dat zingen verbindt, was te zien aan het grote aantal zangers uit de Streekgemeente dat samen met de cantorij het koor vormde.

Op 28 december was er de derde editie van de TOP2000-dienst in de Vennekerk.  ‘Kom in beweging’ was het thema van deze viering en net als in voorgaande jaren waren er weer veel (zo’n 350), ook veel jeugdige, bezoekers naar deze bijzondere dienst gekomen.

 

De verschillende colleges van de Streekgemeente

De kerkrentmeesters zijn op dit moment bezig met het opzetten van de financiële structuur van de Streekgemeente en met de invoering van collectebonnen voor de plaatselijke –  en de gezamenlijke diensten.

Tussen de diaconieën was er al samenwerking in het project van de armoedebestrijding in Oost-Groningen. Dit heeft geresulteerd – samen met andere kerkgenootschappen – in de oprichting van het Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Oldambt. Momenteel lopen er gesprekken of deelname aan andere projecten mogelijk en wenselijk is. De diakenen inventariseren ook welke projecten de plaatselijke diaconieën steunen en of hierin samengewerkt kan worden.

 

Afscheid ds. Jöhlinger

Rond de jaarwisseling is bekend geworden dat ds. Jöhlinger dit voorjaar afscheid neemt van de Protestantse Gemeente Reiderland wegens vertrek naar de combinatie Bellingwolde-Blijham-Vriescheloo. Voor de PG Reiderland een hele verandering om na bijna 20 jaar afscheid te moeten nemen van hun predikant en ook de Streekgemeente zal hem missen. Neemt niet weg dat we ds. Jöhlinger van harte feliciteren met dit beroep en de nieuwe perspectieven in zijn ambt.

 

Ten slotte

Als Streekkerkenraad zijn we ambitieus en enthousiast begonnen aan de Streekgemeente, maar we moeten ook reëel zijn: er moet veel werk worden gedaan door het pastoresteam en door gemeenteleden, waarvan velen ook al een taak of ambt in de eigen gemeente hebben. We kunnen en moeten mensen niet overvragen en het regelen van bepaalde zaken vraagt soms meer tijd dan gedacht. Die tijd en ruimte moeten we elkaar dan ook geven en gunnen.

In de startdienst werd het werk van de Streekgemeente al samengevat met de woorden: Een gave en een opgave: elkaar niet loslaten maar vasthouden en bemoedigen.

 

Geesje Koers-Roelfsema
scriba Streekkerkenraad

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *