Zondag 21 januari 2018 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de dienst van de Eenheid

Orde voor een oecumenische dienst grotendeels opgesteld door leden van MissieNederland en Raad van Kerken in Nederland.  De kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal.

Voorganger: Pastor Bert van der Wal
Organist: Bouko Tiggelaar
Koor: Con Forza o.l.v. dhr. W. de Boer
M.m.v.: Leden van de Raad van Kerken

Opening

Zingen: Rond het licht dat leven doet (Lied 287: 1,2,3, 5)

1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor-of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden,-
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

3. Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

 

Woord van welkom

V: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God,
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
A: En met uw geest.

(gemeente gaat zitten)

V: Beste zusters en broeders in Christus, we zijn hier samen in deze gebedsdienst voor eenheid om God te danken voor onze christelijke erfenis en voor zijn bevrijdende daden in de geschiedenis. Dit jaar werden de teksten voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen voorbereid door de kerken uit de Cariben, de eilanden van Midden-Amerika.

De geschiedenis van het christendom in dit gebied heeft twee kanten. De kolonisten gebruikten de Bijbel enerzijds als rechtvaardiging voor wangedrag. Ze onderwierpen de oorspronkelijke bewoners van deze landen. Ze voerden goedkope arbeidskrachten aan als slaven vanuit Afrika, India en China. Dat gedrag werd soms gerechtvaardigd door een beroep op de Bijbel. Zendelingen hebben aan de andere kant mensen de Bijbel aangereikt als bron van leven. De Bijbel gaf kracht aan hen die te lijden hadden onder de koloniale machthebbers. De Bijbel is nog altijd een bron van troost en bevrijding. Hij inspireert de christenen van de Cariben om de levensomstandigheden aan te pakken die de menselijke waardigheid ondermijnen. Als de ijzeren ketens van slavernij van onze handen vallen, komt er ruimte voor liefde en gemeenschap. Wij bidden als christenen om deze eenheid.

 

Aanroeping van de heilige Geest

V: Samen met de christenen van de Cariben roepen we de heilige Geest aan om ons hart in vuur en vlam te zetten bij ons gebed voor de eenheid van de kerk.
Geest van God verenig ons, uw dienaren, schenk ons een band van eenheid.

A: Kom, heilige Geest!
V: Leer ons om te bidden.
A: Kom, heilige Geest!
V: Bevrijd ons van de slavernij van de zonde.
A: Kom, heilige Geest!
V: Kom ons te hulp in onze zwakheid.
A: Kom, heilige Geest!
V: Maak ons opnieuw tot uw kinderen.
A: Kom, heilige Geest!

 

Gebed om verzoening

V: Wij hebben de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Laten we een beroep doen op Gods ontferming. Laten we vertrouwen op de reddende kracht van Gods rechterhand.
V: Verlos ons, God, van patronen die de menselijke waardigheid ondermijnen en nieuwe vormen van slavernij doen ontstaan.

Zingen: Kyrie eleison (Gezang 301a)  (Liedboek) 

V: Verlos ons, God, van beslissingen en daden die leiden tot armoede, uitsluiting en discriminatie van onze broeders en zusters.

Zingen: Kyrie eleison

V: Verlos ons, God, van angst en achterdocht die ons scheiden van elkaar en de hoop op heelheid beperken.

Zingen: Kyrie eleison

V: De Heer is onze kracht en onze sterkte. Hij is onze redding. Moge God, die ons heeft verlost, ons leiden naar de plaats waar heiligheid heerst.
A: Amen

 

Woord van God

V: Verlos ons, God, van de onderdrukking van mensen
A: en laat ons volbrengen wat u beveelt.
V: Laat over uw dienaars uw aanschijn lichten,
A: en leer ons uw leefregels.
V: Verlos mij van de onderdrukking van mensen, en ik zal mij houden aan uw regels.
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, onderwijs uw dienaar in uw wetten.

 

Lezing uit de Bijbel

Exodus 15:1-6 en 20-21

Het lied van Mozes en Mirjam na de doortocht door de Rode Zee

Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de Heer:
Ik wil zingen voor de Heer,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.
De Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
de Heer kwam mij te hulp.
Hij is mijn God, hem wil ik eren,
de God van mijn vader, hem loof en prijs ik.
Zijn naam is Heer, hij is een krijgsheld.
De wagens van de farao slingerde hij in zee.
Daar, in de Rietzee, verdronk het leger,
zijn beste officieren kwamen om.
Wild kolkend water overspoelde hen,
ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen.
Uw rechterhand, Heer, ontzagwekkend in kracht,
uw rechterhand, Heer, verplettert de vijand.
De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn,
en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend.
En Mirjam zong dit refrein:
‘Zing voor de Heer,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.’
Luister en je zult bevrijd worden.

A: Wij danken God.

Zingen: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken (Lied 118a)

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw naam, zowaar als ik leef.
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.
Ik was gevangen en riep: God, en Hij heeft mij geantwoord.
Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend.
Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen,
beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht.
Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen>
Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op.

 (gemeente gaat staan)

Lezing uit de Bijbel

Matteüs 9:18-19 en 23-26

De opwekking van de dochter van Jaïrus
Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei hij: ‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving.

 Zingen Halleluja (uit Taizé)

 V: Luister en je zult bevrijd worden.
A: Wij danken God.

(gemeente gaat zitten)

Homilie / Preek

Koor

Met elkaar

Voorbede

V: We zijn dankbaar voor onze bevrijding uit de slavernij van de zonde.
We willen nu onze noden bij de Heer brengen en hem vragen om alle ketens te verbreken die ons tot slaven maken. Dat we nieuwe banden mogen smeden van liefde en gemeenschap.

L: God van de uittocht, u hebt uw volk door het water van de Rode Zee geleid en het verlost.
Wees nu met ons en bevrijd ons van alle vormen van slavernij en van alles wat de menselijke waardigheid verduistert.

A: Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven.

L: God van overvloed, in uw goedheid voorziet u ons van alles wat wij nodig hebben.
Wees nu met ons, help ons om te ontstijgen aan egoïsme en hebzucht en geef ons de moed om bewerkers te zijn van gerechtigheid.

A: Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven.

L: God van liefde, u hebt ons geschapen naar uw beeld en ons verlost in Christus.
Wees nu met ons, geef ons kracht om onze naaste lief te hebben en de vreemdeling te verwelkomen.

A: Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven.

L: God van de vrede, u blijft trouw aan uw verbond met ons, zelfs als we van u afdwalen, en in Christus hebt u ons met uzelf verzoend.
Wees nu met ons en geef ons een nieuwe geest en een nieuw hart, zodat wij geweld afwijzen en dienaars worden van uw vrede.

A: Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven.

L: God van heerlijkheid, aan u is alle macht, u hebt ervoor gekozen in Jezus te wonen in een gezin,
Door het water van de doop hebt u ons als uw kinderen aangenomen. Wees nu met ons en help ons trouw te blijven aan onze familie en onze verantwoordelijkheden voor de samenleving om ons heen en om de gemeenschapsbanden te versterken met onze broeders en zusters in Christus.

A: Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven.

L: God, één in drie personen, in Christus hebt u ons verenigd met u en met elkaar.
Wees nu met ons en bevrijd ons door de kracht en de troost van de heilige Geest van de gerichtheid op onszelf, de arrogantie en de angst, die ons ervan weerhouden om de volle zichtbare eenheid van uw kerk na te streven.

A: Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven.

V: Laten we elkaar een hand geven, verbonden als we zijn niet door ketens, maar door de liefde van Christus, die in ons hart is uitgestort en bidden we tot de Vader met de woorden die Jezus ons leerde.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel
Laat uw naam geheiligd worden,
Laat uw koninkrijk komen
En uw wil gedaan worden
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
Dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij hebben vergeven
Wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap
De macht en de majesteit
Tot in eeuwigheid.
Amen.

Vredegroet

V: Geven we elkaar een groet van vrede

Koor 

(gemeente gaat staan tot het einde van de dienst)

Zegenbede en zending

V: Heer wij bidden om Uw zegen. Zegen ons, zegen allen met wie we verbonden zijn, zegen allen van goede wil.
V: We zijn verlost door de rechterhand van God, en verenigd in het ene lichaam van Christus. Laten we dan nu uitgaan in de wereld vanuit de kracht van de heilige Geest.
A: De Geest van de Heer rust op ons,
V: want hij heeft ons gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om het genadejaar van de Heer uit te roepen.
V: Amen. Amen. Amen!

De rechterhand van God
Wijst ons wegen om te gaan
De rechterhand van God
Richt op wie vallen één voor één
De rechterhand van God
Heelt ons naar lichaam, ziel en geest

Zingen: Zingt een nieuw lied voor God den Heere

1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Hij heeft in goedertierenheid,
Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

 

Collecte
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Raad van Kerken Winschoten.

 

 Na de viering bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.

                           

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *