Zondag 7 januari 2018 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk

Liturgie voor de dienst van Epifanie

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
 Lector: Hilda van der Woude
Organist: Bouko Tiggelaar
Leiding KND: Janny Geertsema

Orgelspel                                         

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                      (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 72: 1, 2 en 6

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 526 : 1 en 4

Kindernevendienst

Zingen: Lied 520

Gebed
Voorganger:             De Heer zal bij u zijn
Allen:                         De Heer zal u bewaren

Profetenlezing: Jesaja 60: 1 – 6

Zingen: Lied 919

Evangelielezing: Matteüs 2 : 1-12

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking           

Orgelspel       

Zingen: Lied 518: 1, 3 en 6

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte:       1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 527

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Zondag 14 januari is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude.
Om 19.00 uur is er een Taizé-viering in de Marktpleinkerk.

Bezinning & Cultuur

Zie onze agenda.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.