maandag 25 december om 9.30 uur

in de Vennekerk

Liturgie voor de dienst op Kerstmorgen 2017

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Janny van Lang
Organist: Bouko Tiggelaar
Leiding KND: Janny Geertsema
M.m.v. CMV ‘de Harmonie’ o.l.v. dhr. Roelf Klap

Liederen vooraf

Lied 477 : 1 t/m 4

Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

Lied 473: Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Woord van Welkom

Votum:

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                               (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer         AMEN

Bemoediging   
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 98 : 1 en 2

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Aansteken van de Kerstkaars

Gedicht

Kyriegebed met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 487

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreˆ kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Adventsproject: Een boek vol verwachting

Zingen Projectlied (melodie: liedboek 8a/243).

Wie waakzaam is en Hem verwacht
hoort ware woorden in de nacht:
‘Vrede op aarde, God is goed!’
Ga met ons mee, Hem tegemoet.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed

Lezing uit de profeten: Jesaja 52 : 7-10

Zingen: Lied 482

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

Die loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Evangelielezing: Lucas 2 : 1-20

Zingen: Lied 469 : 1, 2, 3, 6 en 7

1. ‘Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensentaal.

2. ’t Is van een moeder die vannacht
een kindje kreeg en dankbaar lacht.
’t Is van een kindje, lief en klein,
dat wil altijd je vriendje zijn.

3. De Here Jezus is dat kind
die ieder helpt die Hem bemint,
de Heiland die je droefheid kent
en alles waar je bang voor bent.

6. Laat ons nu blij en welgezind
gaan zoeken naar dat hemels kind
en met de herders binnengaan.
Zie, zie wat God hier heeft gedaan.

7. Maar kijk niet enkel met het oog
dat al zo vaak een mens bedroog.
Alleen wie luistert telkens weer
die ziet Gods zoon, de lieve Heer.

Overdenking                                  

Muziek De Harmonie speelt: “Comfort ye my people” – G.F. Händel/ arr. J.Hempel

Zingen: Lied 481

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Collecte:       1. Diaconie     2. Kerk

Tijdens de collecte speel de harmonie: “Once in Royal David’s city”   –   arr. W. Hautvast.

Slotlied: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen   Amen, Amen.

Zegen met gezongen Amen

De Harmonie speelt: “A swinkling Christmas”  –  Willy Hautvast

De uitgangscollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om nog een kop koffie of thee te blijven drinken in Irene.

 

Komende diensten:

Donderdag 28 december wordt de Top2000-kerkdienst gehouden in Vennekerk m.m.v. de Tophonderdband ‘Grooving’ Aanvang: 19.00 uur.

Op oudejaarsdag is er ‘s morgens een dienst in de Marktpleinkerk: Aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

‘s Avonds is de oudejaarsavondienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 19.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Op nieuwjaarsmorgen is er een korte viering en gelegenheid om elkaar een goed 2018 te wensen. Aanvang: 10.30 uur in de Marktpleinkerk.

Goede Kerstdagen en een gezegend 2018!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *