Zondag 24 december 2017 om 22.00 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse gemeente Winschoten

Liturgie voor de dienst in de Kerstnacht

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Elly Hamster
Lector: Anke Bos
 Organist: Koos Akkerman

Vóóraf aan de dienst:

Lied 444     

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

4.  De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5.  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal

 

Lied 477 : 1 t/m 4 

 1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
  komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
  Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
  Komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden die koning.

 

 1. De hemelse engelen
  riepen eens de herders
  weg van de kudde naar ’t schamel dak.
  Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
  Komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden die koning.

 

 1. Het licht van de Vader,
  licht van den beginne,
  zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
  goddelijk kind, gewonden in de doeken!
  Komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden die koning.

 

 1. O kind, ons geboren,
  liggend in de kribbe,
  neem onze liefde in genade aan!
  U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
  Komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden die koning.

 

Woord van Welkom

Zingen:      Lied 476

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

Groet:
Heil en vrede voor iedereen,
van de eeuwige God
en van Jezus Christus,
mens als wij op deze aarde
Allen:        AMEN

Bemoediging: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering          

Aansteken van de kaarsen

Kyriegebed: Lied 463 in wisselzang

A:
1. Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?

V:
2. Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!

M:
3. Herder, wil behoeden, wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, Licht, dat stralen zal!

A:
4. Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de zon verschijnen gaat!

V:
5. Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat.

M:
6. Kyrie eleison, dat Gij U erbarmt,
onze kille koude met uw licht verwarmt!

A:
7. Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!

8. Kyrie eleison, wees genadig Heer!
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!

 

Glorialied: Lied 487

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

………………………………….

Profetenlezing:   Jesaja 9 : 1-6

Zingen: Lied 482

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Lezing uit het evangelie van Lucas (2 : 1-14)

Zingen: Lied 486

 1. Midden in de winternacht ging de hemel open;
  die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons hopen.
  Elke vogel zingt zijn lied,
  herders, waarom zingt gij niet?
  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
  laat de bel, laat de trom, / laat de beltrom horen:
  Christus is geboren.
 2. Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
  bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
  Elke vogel zingt zijn lied,
  herders waarom speelt gij niet?
  Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren!
 3. Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
  want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
  Elke vogel zingt zijn lied, /
  herders waarom danst gij niet?
  Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren!
 4. Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister,
  want de dag is niet meer ver, / bode van de luister
  die ons weldra op zal gaan; /herders blaas uw fluiten aan,
  laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,
  kere om, kere om, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren!

    

Lezing uit het evangelie van Lucas (2 : 15-18)     

Zingen: Lied 483

 1. Stille nacht, heilige nacht!
  Davids Zoon, lang verwacht,
  die miljoenen eens zaligen zal,
  wordt geboren in Betlehems stal,
  Hij, der schepselen Heer,
  Hij, der schepselen Heer.
 2. Hulploos Kind, heilig Kind,
  dat zo trouw zondaars mint,
  ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
  wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
  Leer me U danken daarvoor.
  Leer me U danken daarvoor.
 3. Stille nacht, heilige nacht!
  Vrede en heil, wordt gebracht
  aan een wereld, verloren in schuld;
  Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
  Amen, Gode zij eer!
  Amen, Gode zij eer

    

Overdenking:

Zingen: 481

Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Gebeden, Stil gebed, Onze Vader

De deurcollecte is bestemd voor Serious Request, dit jaar is uw/jouw bijdrage voor het Rode Kruis om wereldwijd ouders en kinderen te herenigen.

Slotlied:         Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge,  (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen  Amen, Amen.

Zegen

Vrede en alle goeds

 

MEDEDELINGEN

Morgenvroeg, 25 december is de dienst op 1e kerstdag in de Vennekerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude, m.m.v. van CMV de Harmonie.

Top2000-kerkdienst op 28 december om 19.00 uur in de Vennekerk. Kom vooral naar de Top2000-kerkdienst met tophonderdband Grooving. Mooie liedjes, een sfeer van saamhorigheid, woorden om over na te denken, een kaarsje om aan te steken en gelegenheid om bij oliebollen, chocolademelk of glühwein nog wat na te praten

Zaterdag 31 december is de oudjaarsdienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 19.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Zondag 1 januari is de Nieuwjaarsdienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 10.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *