Zondag 10 december 2017 om 9.30

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de dienst op de 2e zondag van Advent, Populus Sion

Voorganger: Ds. W. Jöhlinger
Ouderling van dienst: Fré Siemons
Lector: Cobie Haan
 Organist: Bouko Tiggelaar
Leiding KND: Janny Geertsema

Orgelspel                                          

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                           A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangspsalm  80 : 1.2

Aansteken van de 2e Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie  Lied 301e

Adventsproject kindernevendienst

Projectlied   (melodie lied 8a/243)

 1. Jesaja schreef zijn tijd voorbij.
  Zo geeft hij hoop aan jou en mij.
  Lees mee en blijf niet langer staan
  bij hoe het altijd is gegaan.
 2. Niemand doet nog een ander pijn
  en overal zal vrede zijn.
  De mensen zijn op God gericht,
  ze willen leven in zijn licht.

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
V: …………………………………….

1e Lezing    Jesaja 2 : 2-5

Zingen   466 : 1.6.7

Evangelielezing   Lucas 21 : 25-33

Zingen          (acclamatie  Lied 339b).

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen

Overdenking                                           

Orgelspel          

Zingen   445

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte   1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied    439 : 1 en 4

Zegen en wegzending

De uitgangscollecte is bestemd voor Hospice St. Maarten

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 17 december is de 3e Adventsdienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. F. Volbeda.

‘s Avonds om 20.00 uur is er een viering in de Marktpleinkerk rond het Kerstoratorium “Als appelbloesem in de winter.”

Bezinning & Cultuur

13 december: 10.00 uur Stiltewandeling rondom de Stefanuskerk in Finsterwolde

Mededelingen

Schrijfactie Amnesty International
Op zondag 10 december is er weer de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International voor mensen wereldwijd die onrecht is aangedaan. Bij de uitgang van de kerk zullen lijsten liggen waarop u uw naam en handtekening kunt plaatsen. Doet u a.u.b. mee om deze actie tot een succes te maken.

Club Kerstmarkt en kniepertjesbakkers gezocht
Vrijdag 15 december, 18.00-20.00 uur: Club Kerstmarkt in de Marktpleinkerk.

Wie mee wil helpen om kniepertjes te bakken is welkom op woensdag 13 december om 14.00 uur in Ons Gebouw. Graag zelf een wafelijzer meenemen. Info en aanmelding bij Elisabeth Maas.