Zondag 26 november 2017 om 9.30 uur

in de Vennekerk te Winschoten

Liturgie voor de dienst op Eeuwigheidszondag

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Lector: Janny van Lang
 Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                           

Woord van Welkom

VOTUM

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen                                          (Allen gaan staan)

GROET
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                          Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering (Lied 295)

Cantorij:
Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Cantorij:
Dat wij niet leven, gevangen in leegte
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.

Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Cantorij:
Dat wij u horen, dat wij u leven,
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Cantorij:
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.

Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Aanvangslied: Lied 275 (Cantorij: 1, 3, Allen: 2, 4 en 5)

 1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,

onder uw vleugels rusten wij.

 

 1. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,

niet hoog en breed van ons vandaan.

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden

dat Gij dit lied wel zult verstaan.

 

 1. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen

en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

 

 1. Gij zijt in alles diep verscholen,

in al wat leeft en zich ontvouwt.

Maar in de mensen wilt Gij wonen

met hart en ziel aan ons getrouwd.

 

 1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

waar ook ter wereld mensen zijn.

Blijf zo genadig met ons bezig,

tot wij in U volkomen zijn.

 

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

 

 1. Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam!
  Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
  Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan!
  Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
  Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
  Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan!
 1. Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
  die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
  Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

Zingen: Lied 1005 (Cantorij Eng. + Ned. 1e keer, allen 2e keer)

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 21 : 1-7

Zingen: Lied 760 (Cantorij: 1, 3 en 5, allen: 2, 4 en 6)

1 Gij zijt de zin van wat wij zijn, de hartsfontein
die water geeft dat leven is voor al wat leeft.

2. Gij gaat in ’t donker voor ons uit en niemand stuit
uw grote gang de eeuwen door, een wereld lang.

3. Al dwalen we ook ten dode af tot over ’t graf,
voorgoed zijt Gij ons met uw tederheid nabij.

4. Wij keren allen tot U weer, beminde Heer
en grote God. Hoe liefelijk is dan ons lot.

5. Als alles nieuw wordt voor ons oog, de hemel hoog,
de aarde wijd glanzen van onvergank’lijkheid.

6. Als in het vorstelijke licht voor uw gezicht
wij blinkend staan met witte waarheid aangedaan.

 

Evangelielezing: Mattheüs 5 : 1-12

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen: 267  (Cantorij: 1 en 3, allen: 2 en 4)

 1. Wees bij ons, wees ons een geleide
  bij het verdwijnen van de dag.
  Wij wachten U, begin en einde,
  in wie ons leven rusten mag.

2. Als boze dromen ons belagen,
wij eenzaam vechten met onszelf,
laat niet de nacht dan angst aanjagen,
niet een verleden dat ons knelt.

3. U kennen wij als een bevrijder,
Gij hoort het mensenkind dat schreit,
Ook als de nacht valt blijf ons leiden,
troost ons met uw barmhartigheid

4. Geef ons elkaar tot licht en liefde,
waarmee het donker wordt weerstaan.
En zingend gaan wij door het duister
tezamen op uw morgen aan!

 

– GEDACHTENIS DER NAMEN –

Inleidend woord en gedicht

De blad ’ren vallen, vallen als van ver
als sterven in de hemel verre gaarden;
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
de eenzaamheid in, weg van elke ster.

Wij allen vallen. Deze hand hier valt.
En welke je ook ziet: het is in alle.

En toch één is er die dit vallen
oneindig zacht in handen houdt.

Rainer Maria Rilke

 

Noemen van de namen van de overledenen en aansteken van de kaarsen.

aansluitend is er gelegenheid een lichtje aan te steken voor wie u wilt gedenken.

Zingen: Lied 731 (cantorij: 1, allen: 2 en 3)

 1. Zij raken niet vergeten
  die over zijn gegaan
  tot U, want in uw heden
  bewaart Gij hun bestaan.
  Hun namen zijn verzekerd
  in uw gedachtenis,
  Gij zult ze blijven spreken
  tot die Dag aan zal breken
  waarop het wachten is.

 

 1. Vergeet niet hoe wij heten,
  wij heten naar uw naam.
  Uit duizenden gebeden
  stelt zich uw eenvoud saam.
  Want zo zijt Gij gebroken,
  gelijk het ene licht,
  van naam tot naam gesproken,
  van dag tot dag ontloken,
  zo zien wij uw gezicht.

 

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Collecten:    1. Diaconie               2. Kerk

Slotlied: Lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

 Zingen: Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijnL, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

 

MEDEDELINGEN

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente in Roemenië. Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.

 

Komende diensten

Om 15.00 uur vanmiddag is er een H.A. viering in de Renselheerdt. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Zondag 3 december a.s. is de dienst op de eerste zondag van advent in de Marktpleinkerk. Aanvang 09.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude. ‘s Avonds is er een viering waarin thema’s van advent gedanst worden o.l.v. Ulrike Neumann. Aanvang: 19.00 uur

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *