Zondag 19 november 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 9e zondag van de herfst

Voorganger: Pastor T. Huizing-Piersma
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Lector: Cobie Haan
 Organist: Jan Muller
Kindernevendienst: Janny Geertsema

Orgelspel                                           

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: 276:1,2

Inleidend woord

Kyrie en Gloria
V.: ….bidden wij allen samen:
A.:  Lied  301e (acclamatie)

Gloria: lied 118:1,5

De kinderen gaan naar de nevendienst.

Zingen: Samen in het Licht          

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

GEBED

1e Lezing:    Exodus 3 vers 5 tot 16
En een vers uit Exodus 6: God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. [3] Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 

Zingen: lied 90:1,2

Lezing psalm 91 (nbg):

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen  (Lied 339b).

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: lied 825:1,3,6

Gedicht              

            Job, lieve Job, mijn jongen.
Tegenover jou wil ik eerlijk blijven.
Je bodyguard ben ik niet.
Geen vaste burcht van vertrouwen kan ik je bouwen.
            Zo wil ik niet zijn, ik kan het niet.

Geen fundament, geen steun en toeverlaat kan ik je bieden.
Geen garantie, geen geloofszekerheid is veilig bij mij.
Ik ben werkelijk niet alom almachtig al wil men dat nog zo graag.
Al ben ik de Heer, ik ben geen heer en meester meer.
Het is niet aan mij om krachtig in te grijpen.
Ik ben er om met jou te zijn.

Job, lieve Job, mijn jongen.
Het enige wat ik je kan zeggen is:
je bent mijn maat, ik ben je vriend.
Het enige wat ik voor je doen kan
is de tranen wissen van je geleden leed.
Ik kan niet anders Job dan alleen maar houden van jou van nu aan en altijd en daarna                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Geloofsbelijdenis           

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: 423:1,2,3

Zegen en wegzending

De uitgangscollecte is bestemd voor ’t Schienvat

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende dienst

Zondag 26 november is de gedachtenisdienst om 09.30 uur in de Vennekerk. Voorganger ds. Bert L. v,d, Woude

Bezinning & Cultuur

24 november 19.30 uur Ons Gebouw Sacrale Dans

Gemeenteavond

Op maandag 20 november zal er een gemeenteavond worden gehouden in Ons Gebouw, Aanvang 19.30 uur. Op de agenda staan o.a. Inrichting Marktpleinkerk, gebruik Ons Gebouw, Streekgemeente en Begroting 2018. Allemaal hartelijk welkom.

Collecte voor Roemenië

De deurcollecte op zondag 26 november is bestemd  voor kerstpakketten voor de armste mensen van het dorp. De pakketten worden gevuld met olie, meel, suiker en rijst of pasta (de eerste levensbehoeften). U kunt ook u gift overmaken op IBAN NL96 ABNA0574 5178 04 van de diaconie onder vermelding ‘gift kerstpakketten’.

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *