Zondag 5 november 2017 om 9.30 uur

Overleven bij droogte

in de Vennekerk te Winschoten

Liturgie voor de 7e zondag van de Herfst

Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Lector: Anke Bos
 Organist: Wim Westerman
M.m.v.: Heleen en Ben Veldboom en het Gospelkoor Semaja

Orgelspel                                           

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied 283

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied  Lied 305

Kindernevendienst                 

Zingen  Samen in het licht

1. Wij gaan voor even ut elkaar en delen nu het licht
dat licht vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

Voortgang van het project “Ethiopië, op zoek naar veiligheid”
Ondersteund door foto’s laten Heleen en Ben Veldboom ons nader kennismaken met de mensen om wie het gaat.

Zingen  Lied 422 : 1 en 3

Evangelielezing  Mattheüs 25 : 1-13

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Semaja zingt        

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

(tijdens de collecte wordt een korte film van Kerkinactie vertoond).

Slotlied: Lied 423

Zegen met gezongen Amen.

Na de dienst zingt Semaja nog enkele liederen.

De uitgangscollecte is bestemd voor het Werelddiaconaat

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. Ondertussen hoort u meer over het Ethiopië-project en is er gelegenheid om onder het genot van zelfgebakken Ethiopische hapjes na te praten met Heleen en Ben Veldboom.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Zondag 12 november wordt de jaarlijkse oogstdienst gehouden om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. In deze dienst vieren we het heilig avondmaal. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude

‘s Middag is er avondmaalsviering in het Vondelhuys. Aanvang: 15.00 uur

en ‘s een Taizéviering in de Marktpleinkerk, aanvang: 19.00 uur

 

Bezinning & Cultuur

Inspiratiecafé ZIN IN OLDAMBT op 5 november

In de tweede editie van dit seizoen is Marianne Kruijswijk van het CHC te gast. Aanvang: 15.00 uur in het bruin café van Hotel Victoria aan het Marktplein in Winschoten. Toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

6 november Marktpleinkerk open op Adrillen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Welkom!

18 november: Dagtocht Xanten. Er is nog plaats.

Reis naar Armenië en Georgië juni 2018
Er zijn voldoende aanmeldingen (27) om deze reis door te laten gaan. Er is nog plaats voor 8 personen. Info & aanmelding: Ds. Bert L. van der Woude.

 

Voor meer activiteiten, zie onze agenda.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.