Zondag 29 oktober 2017 om 9.30 uur

in de Vennekerk

Liturgie voor de Regiodienst op de 6e zondag van de herst

500 jaar Reformatie

Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Watze Bokma
Lector: Lenie de Vries
 Organist: Koos Akkerman
Leiding KND:  Janny Geertsema

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering            

Aanvangslied: Lied 138 : 1 en 4

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Gezang 402 (LvdK) : 1, 7, 9 en 10

Kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen: Samen in het licht

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

Lezing uit de profeten: Jeremia 31 : 31-34

Zingen: Lied 310

Evangelielezing: Mattheüs 22 : 1-14

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                         

Orgelspel       

Zingen: Lied 747 : 1, 5 en 7

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven:  1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: Lied 898  1 en 4

Zegen

Uitgangscollecte

 

MEDEDELINGEN 

Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken. De Streekkerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Bezinning & Cultuur

Zie voor een overzicht van alle activiteiten onze agenda.

 

Sintekerstdienst

Op zondag 3 december wordt er een bijzondere jongerendienst gehouden in de Ontmoeting te Scheemda o.l.v. Ds. Ariaan Baan. Save the date, nadere informatie volgt.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.