Zondag 22 oktober 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 5e zondag van de herfst

Voorgangers: Ds. Simon Rienstra
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Lector: Koos Akkerman
 Organist: Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de   Heilige Geest.
Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied:   Lied 217

Inleidend woord

Kyrie en Gloria

V.: ….bidden wij allen samen:
A:         Lied  301e (acclamatie)

Gloria:   Lied  305   

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing: Jes. 45, 1 en 4-6          

Zingen: Lied 96a

2e Lezing:  1 Tess. 1, 1-5b

Zingen: Lied  919: 1

Evangelielezing:  Mt. 22, 15-21

Zingen:

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen  (Lied 339b).

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 992

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Acclamatie bij voorbeden en stil gebed: Lied 367e

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 704

Zegen en wegzending

De uitgangscollecte is bestemd voor het Orgelfonds

 

MEDEDELINGEN 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende dienst

Zondag 29 oktober dienst van de Streekgemeente Oost-Groningen i.k.v. 500 jaar Reformatie om 09.30 uur in de Vennekerk.

Bezinning & Cultuur

Sacrale dans (blz. 31), 10.00 uur in Ons Gebouw Winschoten.