Zondag 15 oktober 2017 om 9.30 uur

Liturgie voor de dienst van Schrift en Tafel op de 4e zondag van de Herfst (Werelddiaconaat) in de Vennekerk

Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector: Anke Bos
 Organist: Wim Westerman
Leiding KND:  Janny Geertsema

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 121

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen: Samen in het licht (zie blz. 3)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

Evangelielezing: Mattheüs 22 : 34-46

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 320

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: De avondmaalscollecte is voor het Werelddiaconaat.

Tafelgebed

De Grote lofprijzing

V.: De Heer zij met u
A.: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN
V.: Heft uw harten omhoog
A.: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD
V.: Brengen wij dank aan de HEER, onze God
A.: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN
V.: U komt onze dank toe,
Eeuwige God, overal en altijd
door Jezus, onze Heer.
Want u hebt omgezien
naar mensen met honger en dorst:

Het brood van uw leven
en de wijn van uw liefde
reikt u ons aan,
een maaltijd van overvloed
voor alle volken stelt u in het vooruitzicht.

Daarom, Eeuwige God
voegen wij ons in het grote koor
van allen die U eren en dienen
van de heiligen van naam
en alle andere stemmen
van heel uw mensenvolk
genodigd aan uw maaltijd
en zingen wij U toe:

Zingen: Sanctus & Benedictus (Lied 404e)

V.: Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die van uw Geest vervuld is geweest,
en zijn zending heeft aanvaard
om lerend en genezend rond te gaan;
die de treurenden getroost,
de gebrokenen geheeld heeft
en de zijnen liefhad tot het einde;

Die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:

Dit is mijn lichaam voor u:
doet dit tot mijn gedachtenis!

Ook toen hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!  

Acclamatie: Lied 407b

Paraklese (gebed om de Geest)

Kom, o Geest van God, kom
Daal op deze gaven neer,
Vernieuw het geschonden gelaat
Van de mensenwereld, deze aarde,
En doe uw vruchten in ons groeien:
Vrede, vreugde en gerechtigheid.

Samen met alle nu levenden
Die wij aan u opdragen:
Hen met wie wij vreugde beleven
En hen over wie wij zorgen hebben
Samen ook, Goede God, met onze doden,
Die wij uit handen hebben moeten geven
En die wij voor U en elkaar gedenken
En samen met alle geloofsgetuigen,
Die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte.

Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in de hemel en op de aarde.loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, Onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw rijk
waar wij om bidden met de woorden:

Onze Vader 

Zingen: Agnus Dei (Lied 408e)

Vredegroet
V: De vrede van de Heer zij met u allen
A: ZIJN VREDE OOK MET U!

Ieder wordt genodigd zijn of haar naasten “De vrede van Christus” te wensen met een handdruk.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Tijdens onze rondgang en het ontvangen van brood en wijn zingen we ………

Lied 568a:    Ubi Caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Lied 117d:    Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Dankgebed
V: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader
dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon
geschonken hebt,
en wij bidden U:
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven
U ter eer, onze naaste tot heil.                          A: Amen.

Slotlied: Lied 981

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Roosevelthuis

 

M E D E D E L I N G E N 

Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Op zondag 22 oktober is er om 9.30 uur een dienst in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Simon Rienstra.

Bezinning & Cultuur

16 oktober
Jesaja (blz. 21, 19.30 uur Magnuskerk Bellingwolde, info & aanmelding Geesje van Otterloo

19 oktober
Samen (s)preken over de zondag (blz. 19), De Ontmoeting Scheemda, info ds. Richard Offringa

20 oktober
Sacrale dans (blz.31), 19:30 uur in Ons Gebouw Winschoten.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *