Zondag 8 oktober 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 17e zondag na Trinitatis, 3e van de Herfst

Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Janny van Lang
 Organist: Koos Akkerman

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                     A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied (Psalm) 84 : 1 en 2

Kyriegebed met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied  Lied 742

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing  Baruch 2 : 9-15

9 De Heer stond klaar om ons met onheil te treffen, en hij liet het over ons komen. Immers, ook in alles wat de Heer tégen ons onderneemt is hij rechtvaardig. 10 Maar wij hebben niet geluisterd naar de opdracht van de Heer om te leven naar de geboden die hij ons voorhield. 11 Nu dan, Heer, God van Israël, u die uw volk met uw grote macht uit Egypte hebt weggeleid, met sterke hand en opgeheven arm en met tekenen en wonderen, waarmee u zich roem hebt verworven tot op de dag van vandaag – 12 ach Heer, onze God, wij hebben onrecht bedreven, wij hebben goddeloos gehandeld, wij hebben al uw voorschriften overtreden. 13 Maar laat ons toch niet langer zuchten onder uw woede, want we zijn nog maar met een handvol mensen over te midden van de volken waarover u ons hebt verspreid. 14 Heer, hoor ons smeekgebed, red ons omwille van uzelf; laat aan hen die ons in ​ballingschap​ hebben gevoerd zien dat u ons gunstig gezind bent. 15 Dan zal heel de wereld weten dat u de Heer bent, onze God: uw naam is verbonden met Israël en zijn nageslacht.

Zingen  Lied 723

Evangelielezing  Lucas 14 : 1-11

Zingen 
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen  Lied 991 : 1, 2, 7 en 8

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 117a

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop. beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Zondag 15 oktober staat in het teken van het werelddiaconaat en begint de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude.
‘s Avond is er een Taizé-viering in de Marktpleinkerk. Aanvang: 19.00 uur

Bezinning & Cultuur

11 oktober
Stiltewandeling om 10 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing.

11 oktober
Sacrale dans (blz. 31), 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda

13 oktober
Bijbels koken (blz. 5) 17:00 uur
De eerste keer in het nieuwe seizoen vindt nu plaats in Ons Gebouw, Schönfeldplein 7, Winschoten. Een mooie gelegenheid om de mogelijkheden van deze locatie te ontdekken. Er is nog ruimte voor een paar deelnemers. Opgave: ds. Bert L. van der Woude / Ellen Jalink, kosten € 17.50 p.p.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *