Zondag 24 september 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 15e zondag na Trinitatis (eerste van de herfst)

Voorgangers: ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Marian Karssen
Lector: Chris de Vries
 Organist:  Jan Muller

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied (Psalm) 86 : 1 en 4

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied  Lied 305

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing: Jesaja 66 : 5-14

Zingen  Lied 811

Evangelielezing  Mattheüs 6 : 24-38

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 225 (Lied van de zondag)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 1014

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente in Nicolesti, Roemenië

 

M E D E D E L I N G E N 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 1 oktober is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Bezinning & Cultuur

25 september
Muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst (blz.30), 19:30 uur Ons Gebouw in Winschoten. Op deze avond hoort u werken van Händel en Edward Grieg.

27 september
Sacrale dans (blz.31), 0:00 uur in Ons Gebouw Winschoten.

27 september
Leerhuis filosofie (blz.18), 18.00 uur in Ons Gebouw Winschoten, deze 1e keer met spijs en wijn, info & aanmelding: Bert. L. van der Woude.

1 oktober
Inspiratiecafé ‘ZIN IN OLDAMBT’, (blz.6), 15.00 uur, café Hotel Victoria, Marktplein Winschoten met als gast Ruth Peetoom, voorzitter CDA. Toegang gratis! Consumpties voor eigen rekening.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *