Zondag 27 augustus om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 11e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Henny Muller
Lector: Koos Akkerman
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel           

 

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:  
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied 287: 1, 2 en 5

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied  Lied 216

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing: Daniël 3: 34-45 (Deuterocanoniek)

Zingen  Lied 833 (3x Engels, Nederlands, Gronings)

Neem mie aan zo as da k bin;
breng aan grui dij k wezen zel;
zet joen hoesmaark op mien haart en leef in mie

 

Evangelielezing  Lucas 18: 9-14

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen  Lied 816

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte  1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied  Lied 418

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente in Nicolesti, Roemenië

 

M E D E D E L I N G E N 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Zondag 3 september is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Gerbrand Segger

Bezinning & Cultuur

Komende week wordt met het nieuwe kerkjournaal het programmaboekje ‘Over de Brug’ verspreid samen met de folder van het ‘Over de Brug festival’. Het festival vindt plaats op zaterdag 16 september vanaf 14.00 uur in de Ontmoeting in Scheemda.

De startzondag van de Streekgemeente Oost-Groningen wordt gehouden op zondag 17 september om 9.30 uur in de Vennekerk.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.