Zondag 20 augustus 2017 om 9.30 uur

in de Dorpskerk te Midwolda

Liturgie voor de regiodienst op de 10e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: J. Nuis
Organist: L. Heikens

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied  Lied 280: 1 en 2

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Zingen  Lied 280:  3 en 5

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied  Lied 906: 2, 6 en 7

Gebed

Eerste lezing  Jeremia 23: 16-29

Zingen  Lied 1001

Evangelielezing  Lucas 19: 41-48

Zingen  Lied 339a

Overdenking

Orgelspel       

Zingen  Lied 272

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte        

Slotlied   Lied 1016

Zegen

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.