Zondag 6 augustus 2017 om 9.30 uur

Regiodienst in De Ontmoeting te Scheemda

Liturgie voor de 8e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: B. Boven
Lector: Johan Roggeveld
Organist: Martha Luten

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 283

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

Profetenlezing: Jeremia 7 : 2-7

Zingen: Lied 320

Evangelielezing: Mattheüs 7 : 15-21

Zingen: Lied 339a

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 841

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte
1. Diaconie
2. Kerk 

Slotlied: Lied 1014

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de gebouwen.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.