Zondag 30 juli 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 7e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. I.J. de Boer, Farmsum
Lector: Chris de Vries
Ouderling van dienst: Fré Siemons
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied:        Lied 287: 1, 2 en 5

Kyrie en Gloria

V: ….bidden wij allen samen:
A: Zingen Lied 299e  

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

GEBED

1e Lezing:    1 Koningen 3: 5 t/m 12 

Zingen:         Psalm 119: 13, 14 en 15

Evangelielezing: Matteüs 13: 44 t/m 52

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen:          Lied 241, alle verzen

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied:        Lied 418, alle verzen

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Roemenië

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 6 augustus is de regiodienst om 09.30 uur in ‘De Ontmoeting’, Scheemda. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude