Zondag 16 juli 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 5e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Lenie de Vries
Ouderling van dienst: Elly Hamster
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 283

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing: Jeremia 15 : 15-21

Zingen: Lied 831 : 1, 2, 5, 6 en 9

Evangelielezing: Lucas 5 : 1-11

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 531

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 1009

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het hospice Sint Maartenshuis

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 23 juli is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. A. Hekman uit Assen

Bezinning & Cultuur

Voorbereiding nieuw seizoen
In deze maand juli moeten de plannen voor het nieuwe seizoen worden afgerond. We willen na de zomer weer een programmaboekje uitbrengen, dat mensen op velerlei wijze in staat stelt elkaar te ontmoeten. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Misschien bent u in bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren. Laat het ons weten. Wij gaan er graag mee aan de slag.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.