Zondag 9 juli 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 4e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. Hennie J. Marsman
Lector: Anke Bos
Ouderling van dienst: Els Hessels
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 84:1, 2 en 6

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 150a

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing: Numeri 21:4-9

Zingen: Psalm 68:7

Evangelielezing: Johannes 3:13-21

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 605

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 423

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het JOP
M E D E D E L I N G E N 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 16 juli is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude

Bezinning & Cultuur

Voorbereiding nieuw seizoen
In deze maand juli moeten de plannen voor het nieuwe seizoen worden afgerond. We willen na de zomer weer een programmaboekje uitbrengen, dat mensen op velerlei wijze in staat stelt elkaar te ontmoeten. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Misschien bent u bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren. Laat het ons weten. Wij gaan er graag mee aan de slag.