Zondag 2 juli 2017 om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de 3e zondag na Trinitatis

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Cobie Haan
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 280 : 1, 2, 5 en 6

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

1e Lezing: Jesaja 62 : 6-7, 10-12

Zingen: Lied 1016

Evangelielezing: Lucas 15 : 1-10

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 695

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied: Lied 723

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank
M E D E D E L I N G E N 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 9 juli is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Hennie Marsman uit Losser

Bezinning & Cultuur

Voorbereiding nieuw seizoen
In deze maand juli moeten de plannen voor het nieuwe seizoen worden afgerond. We willen na de zomer weer een programmaboekje uitbrengen, dat mensen op velerlei wijze in staat stelt elkaar te ontmoeten. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Misschien bent u bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren. Laat het ons weten. Wij gaan er graag mee aan de slag.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *