Zondag 18 juni 2017 om 9.30 uur

Dienst Marktplein

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de dienst op de 1e zondag na Trinitatis

Bevestiging van ambtsdragers

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Janny van Lang
Ouderling van dienst: Boukje Haan
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

Evangelielezing: Lucas 16 : 19-31

Zingen: Lied 833

Overdenking                                             

Orgelspel

Zingen: Lied 894

D I E N S T   V A N   B E V E S T I G I N G

Geloofsbelijdenis (allen staan)
Ik geloof in God, die de liefde is
en die de aarde aan alle mensen gegeven heeft.
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de macht van wapens
in de macht van onderdrukking.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen en die ons
van alle dodelijke afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
de vrede onbereikbaar is.

Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,
de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
Ik geloof niet dat lijden vergeefs moet zijn,
of dat God de vernietiging van de aarde gewild heeft.

Ik geloof dat God voor de wereld een orde wil
die op gerechtigheid en liefde gegrondvest is
en dat alle mannen en vrouwen
mensen met gelijke rechten zijn.

Ik geloof in Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid en vrede elkaar
met een kus begroeten.

In liefde met open handen
vrede op aarde.
Amen.

(Wereldraad van kerken, Seoul 1990)

Zingen: Lied 675 : 1

Afscheid aftredende ambtsdrager

Zingen:     Lied (Psalm) 90 : 8

Enkele woorden van de preses van de Kerkenraad, Eise Smid.

Presentatie van de aantredende ambtsdragers

Toelichting bij de ambten

Zingen: Lied 362

Vragen, antwoord, bevestiging en zegen onder handoplegging

Toezang door de gemeente : Lied: 415 : 1 en 2

Zegen hen, Algoede
Neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
boven hen en geef hen licht.

Stort op onze bede
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht

Enkele woorden van de preses van de kerkenraad, Eise Smid

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: Lied  975 : 1, 2 en 5

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de stichting Zonneschijn

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. Er is gelegenheid om Bert Hidding te bedanken en Tjaard Ritsema, Herma Ufkes en Tineke Wisman geluk en sterkte te wensen. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 25 juni a.s. is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang 09.30 uur. Deze dienst wordt ingevuld door de gospelgroep Joyce met de musical ‘Een staf, een slinger en een pen’.

Bezinning & Cultuur

18 juni
Concert Magnuskerk Bellingwolde, 16:00 uur, organist Stef Tuinstra.

23 juni
Sacrale dans in Irene o.l.v. Ulrike Neumann
Aanvang 19:30 uur. Kosten: €10,- pp. Een keer proberen is gratis.

25 juni          
Excursie Organeum Weener (D)
Vertrek vanaf de Dorpskerk in Midwolda. Opgave tot 11 juni bij Elly Smits.

Voorbereiding Nieuwe Seizoen
Het seizoen 2016/2017 is bijna afgelopen, maar het nieuwe seizoen is volop in voorbereiding. Ideeën, wensen en medewerking worden van harte op prijs gesteld!

Noteer vast 16 september voor het komende Over de Brug Festival 2017 in de Ontmoeting te Scheemda.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *