Zondag 14 mei om 9.30 uur

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Liturgie voor de dienst van Schrift en Tafel op de 4e zondag na Pasen

Cantate

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector en organist: Koos Akkerman
Ouderling van dienst: Henny Muller
Leiding KND Janny Geertsema

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                  
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering                 

Aanvangslied: 276

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Refrein lied 547)

Glorialied: Lied 655

Kindernevendienst
Zingen: Samen in het licht (zie blz. 3)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

Evangelielezing: Johannes 16: 5-15

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied 662

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven (avondmaalscollecte)

Tafelgebed

De Grote lofprijzing

Zingen: Sanctus & Benedictus (Lied 404e)

Acclamatie: Lied 407b

Paraklese (gebed om de Geest)

Onze Vader

Zingen: Agnus Dei (Lied 408e)

Vredegroet

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Tijdens de rondgang en het ontvangen van brood en wijn wordt gezongen:

Lied 568a:    Ubi Caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Lied 117d:     Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Dankgebed

Slotlied: Lied 981

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het kindervakantiekamp Winschoten.

 

Mededelingen

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Vanmiddag is er een avondmaalsviering in het Vondelhuys. Aanvang: 15.00 uur.
Voorganger is Ds. Bert L. van der Woude.

Vanavond is er een Taizé-viering in de Marktpleinkerk.

Op zondag 21 mei is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk.
Voorganger is pastor Tineke Huizing-Piersma.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *