Zondag 7 mei 2017 om 9.30

in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Liturgie voor de dienst op de 3e zondag na Pasen.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Chris de Vries
Ouderling van dienst: Corrie Trooste
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel                                         

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering      

Aanvangslied: Lied 66 : 1 en 3

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : refrein lied 547

Glorialied: Lied 652

Kindernevendienst en Tienerdienst.

Zingen: Samen in het licht (zie blz. 2)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: 1 Petrus 2 : 11-20

Zingen: Lied 974 : 1, 2 en 5

Evangelielezing: Johannes 16 : 16 : 23a

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking       

Orgelspel        

Zingen: Lied 663

Overlijdensberichten

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961

Dankzegging, voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 1014

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Rooseveldthuis

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
We wensen u en jullie allen een gezegende dienst deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl of via onze nieuwe website: www.pg-winschoten.nl. 

Komende diensten

Zondag 14 mei is de dienst om 09.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude
om 15.00 uur is er een avondmaalsviering in ’t Vondelhuys
en om 19.00 uur een Taizéviering in de Marktpleinkerk.

Bezinning & Cultuur

7 mei
Zin in Oldambt, Inspiratiecafé
om 15:00 uur in Hotel Victoria Marktplein Winschoten o.l.v. Ds. Bert L. van der Woude met als gast Robert Jalink.
Entree: gratis, consumpties voor eigen rekening.

10 mei
Stiltewandeling vanuit de Stefanuskerk in Finsterwolde met korte viering vooraf. Aanvang: 9.30 uur.
Kosten: € 5,- pp. Voorganger: Pastor Tineke Huizing.
Na de wandeling is er soep. Graag zelf brood meenemen. Dat delen we dan met elkaar.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *