Zondag 30 april 2017 om 9.30 uur

Hea Karjase ikoon

In de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

De 2e zondag na Pasen.

Misericordia Domini

Voorganger: Ds. W. Jöhlinger
Lector: Cobie Haan
Ouderling van dienst: Eise Smid
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen: Psalm 33 : 1.2.8

KYRIEGEBED

Glorialied: 65 : 1.2.3.4

Gebed:
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

1e lezing: Ez 34 : 11-16

Zingen: 647

Evangelielezing: Joh. 10 : 11-16

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen

Overdenking                  

Orgelspel

Zingen: 653: 1.6.7

Dankzegging, voorbeden en stil gebed

Inzameling van de gaven

Slotlied: 622: 1.4

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor Roemenië.

Mededelingen

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende dienst

Zondag 7 mei is de dienst in de Marktpleinkerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude