Zondag 23 april 2017 om 9.30 uur

Zondag 23 april 2017 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Lenie de Vries
Ouderling van dienst: Fré Siemons
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 275

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: (refrein lied 547)

Glorialied: Lied 645 : 1, 5 en 6

Gebed: De Heer zal bij u zijn

DE HEER ZAL U BEWAREN

1e lezing: Openbaring 7 : 2-12

Zingen: Lied 726 : 1, 2, 5 en 6

Evangelielezing: Johannes 20 : 19-31

Acclamatie (Lied 339c)


Overdenking                  

Orgelspel

Zingen: Lied 644

Dankzegging en voorbeden en stil gebed

Collecten:

1e diaconie

2e kerk

Slotlied: Lied 650

Zegen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor eredienst en kerkmuziek

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Vanmiddag is er om 15.00 uur is er een H.A. viering in de Renselheerdt Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.