Zondag 9 april 2017, 9.30 uur

intocht in jeruzalem

De 6e zondag in de veertigdagentijd

 

Palmzondag

Zondag 9 april 2017 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Koos Akkerman
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Organist: Jan Muller

 

Orgelspel

Woord van Welkom 

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 550

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

1e Lezing: Exodus 15 : 27 – 16 : 7

Zingen: Lied 806

Evangelielezing: Johannes 12 : 12-24

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 552

Kinderen komen binnen met hun Palmpasenstokken onder het zingen van
Lied 555: Dans en zing: Hosanna voor de Koning.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.

Slotlied: Lied 650

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het ziekenpastoraat.

 

Mededelingen

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten:

Om 19.00 uur is de 6e Vesper in De Ontmoeting, Scheemda
Voorganger: ds. Simon Rienstra

Op Witte Donderdag,13 april, is de dienst om 19.30 uur in de Marktpleinkerk.
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Op Goede Vrijdag, 14 april, is de dienst om 19.30 uur in de Marktpleinkerk.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Zaterdag 15 april is de Paaswake om 22.00 uur in de Marktpleinkerk.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Aansluitend wachten we op de nieuwe morgen.
(zie artikel in het Kerkjournaal)

Zondag, 16 april vanaf 8.30 uur Paasontbijt in Irene.
De Paasdienst is om 9.30 uur in de Vennekerk.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
M.m.v. cmv De Harmonie.

 

Bezinning & Cultuur

9 april:

Wandelen en excursie Hintsorgel Midwolda.
Wandelen landgoed Ennemaborg in Midwolda van 14:00 tot 15:30 uur, orgelexcursie Dorpskerk 16-17 uur.
Kosten: € 5,- p.p. incl. koffie/thee. Opgave kan ook bij inekedusseljee@hotmail.com

Concert Magnuskerk Bellingwolde, 16:00 uur.
Passieconcert Toonkunstkoor Delfzijl.
Kosten: € 10,- p.p. incl. koffie/thee

12 april:

9.30 uur in Finsterwolde. Stiltewandeling met viering vooraf.
Kosten: € 5,- pp. We vragen deelnemers om zelf brood mee te nemen. Dat delen we dan met elkaar.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.