Zondag 2 april 2017, 9.30 uur

De 5e zondag in de veertigdagentijd

 

Iudica

Zondag 2 april 2017 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Janny van Lang
Leiding KND: Janny Geertsema
TD: Sindy Steenhuis
Ouderling van dienst: Els Hessels
Organist: Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel

Woord van Welkom 

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 4 3 : 1 en 3

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

Kindernevendienst en tienerdienst

Project: GELOOF IN HET LEVEN

Zingen: Projectlied (melodie lied 215)
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

1e Lezing: Exodus 14: 15-31

Zingen: Lied 607

Evangelielezing: Johannes 8 : 46-59

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 655

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 723

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de Voedselbank.

 

Mededelingen

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten:

Om 19.00 uur is de 5e Vesper in de dorpskerk Midwolda
Voorganger: ds. Simon Rienstra
m.m.v. het ‘over de brug koor’ o.l.v. Grebber Koster

Zondag 9 april (Palmpasen) is de morgendienst in de Marktpleinkerk
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

‘s Avond is om 19.00 uur is de 6e vesper in Scheemda in de ‘Ontmoeting’.

 

Bezinning & Cultuur

2 april (vanmiddag):

De nieuwe Luther. Lezing van ds. Bert L. van der Woude over het werk van theoloog en psychotherapeut Dr. Eugen Drewermann; o.a. over zijn nieuwste boek: “Luther wilde meer”.
Aanvang: 16.00 uur in de Marktpleinkerk.
Kosten: € 5,- (inclusief koffie/thee)

4 april:

Oudergespreksgroep Winschoten.
Aanvang: 15.00 uur in Irene.
We lezen samen het boekje “Bestaat God Professor?” van Peter Barthel (zie de recensie op onze website).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.